Deliverable 7 - AgriSI Intensive Homestead Food Production Farmer Handouts

Download PDF
AgriSI Intensive Homestead Food
Production
Farmer Handouts sePedi
Table of Contents
MEKGWA YA THLAGO YA GO KAONAFATSA MAPHELO LE GO NONA GA MOBU (Natural
methods for improving soil health and fertility)................................................ 2
MEKGWA YA GO KAONAFATSA GO NONTSHA GA MOBU (Methods of improving soil
fertility) ...............................................................................................10
MOROLE WA MEETSE (Liquid Manure)...........................................................18
PEYAKANYO YA MEPETANA KA NEPO YA KAONAFATSA GO NONA GA MOBU (Bed design
for soil improvement)...............................................................................22
MEPETANAYA MASWIKA (Keyhole gardens) .....................................................28
SERAPANA SA KA LESAKENG LE SA GODIMO (Bag and tower gardens)…………………………. 41
MOKGWA WA HLAGO WA GO LAOLA DIKHUNKHUNYANA LE MALWETSI (Natural Pest and
Disease Control) ......................................................................................38
TLHOKOMELO YA MEHLARE (Pest Control for Fruit Trees) ..................................48
MATSENO A GO BOLOKA PEU (Introdcution to Seed Saving) .................................52
Small Scale Experimenatation Plan ................................................................................ 66
2
PADI YA MOLIMI (Soil)
MEKGWA YA THLAGO YA GO KAONAFATSA MAPHELO LE GO NONA GA
MOBU (Natural methods for improving soil health and fertility)
Mobu woo phelago
Mobu wo olego boemong bjo bobotse oa phela. O na le diphedi tseo diphelago kagare ga
ona. O ya fase, o boleta, o lemega bonolo mola o swara moya le meetse mo go ona.
Mobu wo o phelago o dirilwe ka dilo tse di latelago:
Leshikaba (santa) yeo e lekanetsego, mobu wa magareng woo lekanetsego le letsopa
leo le lekanetsego, elego mehuta ya mabu
Karolwana e nnyane ya dilo tseo di bolago, bjale ka matlakala, bjang, morole
Dilo tseo di sa boleng, bjalo ka maswika le silica;
Dimenerale bjale ka potassium;
Moya le meetse;
Go tswa go:WHC Manual, WRC,
2010)
3
Diphidi tse nnyane : Tseo ke diphidi tse dinnyane tseo di
sa bonaleng ka mahlo,tseo di phelago mobung.
Di nontsha mobu ka go ja dilo tseo di bodilego,gomme tsa
di fetolela go dijo tsa dimela tseo di humilego. Diphidi tse
dinnyane bjalo ka dirurubele le diboko tse dingwe di
phela mo mobung. Ka ntle ga diphidi tse, medu ya
mehlare gae kgone go tolosha dijo gotswa mo mobung.
Mehuta ya mabu
Go ya ka mengwaga ge goeba dipula, meoya le phisho, maswika a foforega go dira mobu wa
santa. Mebu ka moka ke kopakopano ya santa, mobu wa magareng le letsopa. Mehlala ya
mehuta ya mebu ke santa, santa ya go hlakana le mobu o mobotse, mobu o mobotse,
letsopa la go hlakana le mobu o mobotse le letsopa.
Santa e dira mobu gore o be o boleta. Mobu wa magareng ke santa e sese,o swara meetse
le dijo tsa dimela bokaone go feta santa, efela dika tswa bonolo mo mobung. Letsopa ke
karolo ya mobu yeo e tanyang gomme e tshwaraganya mobu. Le tshwara meetse bjalo ka
sepontshe.
Mebu ye mekaone e bitswa mobu o mobotse (loam soil), gomme e dirilwe ka santa, mobu
wa magareng le letsopa tseo di lekanang. Go hlokega dilo tseo dibodilego go kaonafatsa go
nona ga mobu le go oketsa dijo tsa dimela mo mobung
Naa o tseba bjang mohuta wa mobu wa gago
O ka tseba gore mobu wa gago ona le santa, mobu wa magareng le letsopa tse dikakang ka
go e tswara ka letsogo. Thapisa mobu o fogohletse ka letsogong go dira seo se bonalago
bjalo ka polo, bjale fogohletsa polo yeo goedira bjalo ka boroso (sausage). O ka shomisa
tafola ye e bontshitswego mo fase go tseba mohuta wa mobu wa gago
Gotswa go: WHC Manual,
WRC, 2010
4
Ka moo mobu o
lebelelegago ka
gona
Ka mokgwa wo
mobu o
kwagalago ka
motsogong
Mobu ke :
Santa ya go
gwasha (Very
sandy)
E gopa kudu
(Very rough)
Gae fogohlege go
direga boroso
Santa ya go
gwasha(Very
sandy)
Santa ya
mogwasha wa
magareng(Quite
sandy)
E ya kgwaya
(Rough)
E kgona go ba
boroso mara ga e
kobege
Sandy
Seripa sa santa le
sa wo o telelago
E ya kgwaya
Rough
Boroso ya gona e
kobega ga
nnyane
Sandy loam
Go kwagala go
thelela kudu
Santa e nnyane, e
a thelela efela ga
e tanye
Boroso (Sausage)
e kgona go
kobega go fihla
bogareng (half)
Loam or silt loam
Go kwagala go
thelela kudu
Santa e nnyane, e
a thelela efela e a
tanya
Boroso (Sausage)
e kobega go feta
seripa (half)
Clay loam or
sandy clay
Go kwagala go
thelela kudu,
kudu
E ya thelela ebile
ea tanya
Boroso (Sausage)
e kobega go dira
nkgokolwana
Letsopa (clay)
5
6
Go nona ga mobu
7
Diphidi ka moka di dirilwe ka dikokwane tseo ditšego. Dimela di dirilwe gagolo ka hydrogen,
oxygen, carbon, nitrogen, phosphorus, potassium le bonnyane bja magnesium, sulphur le
calcium le ka dielemente tsedigwe tseo di humanegago ka bonyane (Tsona di bitswa trace
elements).
Dimela di hloka mehuta ye meraro ya bohlokwa ya dijo:
Dijo tsa go godisha semela(Nitrogen (N)) go netefatsa gore matlakala
le kutu di gola ga botse.
Dijo tsa gofa semela maatla (Phosphorus (P)) go thusa ka go
maatlafatsa medu le hlolego ya dikenywa
Dijo tsa go theledisa semela(Potassium (K)) ka kakaretso ya
maphelelo a dikenywa le motsoba (mapolomo).
dihlaka tse kgolo ka mashakaneng di bitswa maswao a khemikale
(chemical). Ge o reka manyora goba dikhemikale tse dingwe, otlo
humana ba ngwadile dihlaka tse, legatong la maina ka bohlalo.
Dijo tse tse tharo dihumanega ka gare ga podishwa goba morole wo o
nonego.
O ka oketsa bontshi bja dijo tse ka go pupetsa goba go
apesha mobu o shomisa dimela tsa go dira potla, bjalo ka
dinawa, diponkisi, tali (pigeon peas), ditloo marapo le mooka
goba mahlakantsha (comfrey), shomiso ya morole wa
meetse, go rua maberemose(earthworm castings) le diphidi tse nnyane tsa go shoma ka
maatla. O tlo hloka morole wa go dirwa ke maberemose le diphidi tse nnyane tsa go shoma
ka maatla gore o ditshele o mobung wa gago
Mahlakantsha
(comfrey)
gotswa: Useful Plants for
Land Design, Pelum
Tshilo ya marapo go dira
dijo tsa go maatlafatsa
dimela
Nodules on the roots that fix
nitrogen from the air
8
Dijo tse dihumanegago ka gare ga merole ya diphoofolo (ka kakaretso): Kg/ton
kgomo
Pere
Pudi
Nku
Kolobe
Kgogo
Mmutla
Podishwa
(Dijo tsa go
godotsa
semela) N
(Nitrogen)
5
6
14
7
5
13
18
5
Dijo tsa go
maatlafatsa
dimela P
(Phosphorous)
2
3
2
3
4
11
13
2
Dijo tsa go
theledisa
dimela K
(Potassium)
3
6
6
4
6
20
6
8
Dijo tsa go godisha dimela (Nitrogen)
E hlohleletsa go gola ga semela , mohlala : kutu le matlkala
.
Dijo tsa go matlafatsa semela (Phosphorous)
E hlohleletsa go gola ga medu,gape e hlokega go matsoba
(mapolomo) le peu
.
Dijo tsa go theledisa dimela K (Potassium)
Strengthens plant, gives
resistance to heat, cold,
disease and pests
N
P
K
9
Amount of N, P,K required for different crops
Crop type
N
P
K
kg/ha
kg/ha
kg/ha
Amadumbe
100
100
150
Nawa
0-50
40
50
Beetroot
68
60
80
Brinjal (Egg fruit)
100
60
80
Pherefere le pepere ye sweet
100
60
80
Kharotse
75
75
100
Lettuce
100
75
100
Maheya (green/sweetcorn)
100
60
80
Nyala
100
75
100
Peas
0- 40
40
50
Matsapane
160
100
130
Pumpkin & Hubbard squash
100
60
80
Sepenatshe
100
75
100
Potata
100
60
80
Tamati
160
75
100
10
MEKGWA YA GO KAONAFATSA GO NONTSHA GA MOBU (Methods of
improving soil fertility)
Morole
Go ka shomishwa mehutahuta ya merole. Morole o mo kaone ke o ohlantswego le dihlaka,
bjang goba dikotana le mohlapologo gotswa ka leshakeng. Kgobela morole ga tee ka beke,
gomme o upubetse ka bjang goba polasetiki.
Gona le ditsela tse malwa tsa go tshela morole mobung:
O ka shomishwa ge o bjala dimelana, ka go hlakantsha matsogo a malwa a morole ka
gare ga fao o bjalelago dimelana.
O ka epelwa ka gare ga mpetana ka moka, go kaonafatsa go nona ga mobu. Fa otlo
hloka go shomisa keribana (wheelbarrow) ye tee ya morole (goba lesaka le tee la
50kg) go mpetana wa botelele bja go lekana 5m la bophara bja go lekana 1m.
Dijo tsa dimela di humanega ga golo mo moroleng wa dikgog. Morole wa dikgogo o tletse ka
dijo tsa go godisa le tsa gofa semela maatla. Ge o tshela morole wa dokgogo o seke wa
fetisa di tone (ton) tse pedi mo heketareng (hector) ye tee. Ditane tse pedi mo heketareng e
tee tsa morole wa dikgogo dilekana le 200g mo sekwere metereng se tee(1square meter).
Goba le letswai ga mobu(Soil acidity)
Dihlabakelo goba dijo tseo di hlokago ke semela gore se gole, di tolotswa ke meetse ka gare
ga mobu. Seo se swana le letswai goba swikere ka gare ga komiki ya meets.
5 metres
1 metre
11
Goba le letswai ga mobu, kege mobu o baba. Go swana ga nnyane le komiki ya meetse ge e
tshetswe vineka ya tologela ka gare.mafelong ao pula enago gagolo,tse dingwe tsa di
menerale di feleletsa di ntshwa mo mobung, Seo se dira gore mobu obe le letswai. Shomiso
ya manyoro nako ye telele e ka hlola goba le letswai ga mobu.
Ge gona le letswai le lentshi mo mobung, tse dingwe tsa dimenerale goba dijo tsa dimela
ditlo tologa ka lebelo, gomme dimela gadi kgone go di shomisa. Tse dingwe tsa dimenerale
dika seke tsa tologa,bjale,gape dimela di ka sekgone go di shomisa. Dijo tsa go fa semela
maatla ke tse dingwe tsa dimenerale tseo semela se sa kgoneng go di tsea mobung, ge eba
mobu ona le letswai, lege ele gore digona mobung.
ye nngwe ya di tshupetso tsa gore mobu o na le letswai ke ge o tshetsi dimela tsa gago
podishwa goba morole le meetse, efele di palelwa ke go gola. Semela se tswela pele ele se
sennyane gomme sa dira peu sedutse ele se sennyane. Bjowe ke bothata bjo bo
tlwaelegilego.
Naa re rarolla bjang bothata bja letswai?
Mokgwa o tee wa bonolo wa go rarolla bothata bja
letswai mobung ke go tshela kalaka mo mobung.
Kalaka ke lerwele le leshweu goba lele tshehla leo
leka rekwago.
E tloka gore e epelwe ka fase ga mobu goya fase
gago lekana mo medu e felelang gona.
O tlo hloka bonnyane bja go lekana 1kg ya kalaka
mo sekwere metareng se sengwe le se sengwe sa
mobu. Khilo kerame (kg) ye tee ya kalaka e lekana
le sepete se tee seo se tletseng, se swanetse gore
se be le mohlophe.
Dimela tsa medu ye e fapaneng. Kalaka e
hloka go tshelwa go fihla mo medu e
felelago gona.
12
Podishwa
Podishwa e dirilwe ka dikarolo tsa dimela tse tala le tsa go oma le morole, tseo di
bodishitswego mmogo go dira dijo tsa dimela tseo di humilego. Podishwa e thutsa mobu
gore o kgone go swara meetse mola e fokotsa le malwetse a dimela.
Naa o hloka eng go dira podishwa
O hloka go kgoboketsa tse ntshi tsa dilo tseo di latelago:
Dithlaka goba mashaledi a dimela tse dingwe.
Bjang (netefatsa gore ga se bjahlwa bo dira peu)- ekaba bjo bo tala goba bjo
bo omilego.
Matlakala a khabetshe le ngwang (a ma tala goba a go oma) o o senago le
peu.
Morole wa diphoofolo
Morole wa dikgong
Tse dingwe tsa dilo tseo dika tsenago ka gare ga lefelwana la go dira podishwa : ditshila tsa
ka moraleng, meetse a o hloswitsego ka ona, maudi/dikgwahla tse o diswietsego,
diphoofolo tseo di hwilego, marapo,boya(wool),manaka le mafofa. Ke kakanyo e botse go
akaretsa mahlakantsha (comfrey) mo lefelwaneng la gago la go direla podishwa.
DILO TSEO O SENG WA SWANELA GO DITSHELA: Polasetiki, mapotlelo, motato,
dikgong,mapeteri a kgale goba se sengwe le se sengwe seo se sa boleng (seo se bolela ka
gose je ke mobu).
More advantages
Podishwa ke dijo tseo di loketsego
goka jewa ke dimela,ka ntle ga
gore di jewe ke dikhunkhwana tsa
ka fase ga mobu tsa go se bonwe
pele.
Podishwa ga e hlohleletse go gola
ga ngwang o montshi, bjwalo ka
morole wa diphoofolo.
O ka humana dimela tse dibotse
ntle lego lefa masheleng a mantshi
o reka manyora.
Some disadvantages
Ke moshomo o mogolo go dira lego
shomisa podishwa.
Boleng bja podishwa bo laola ke ka
mokgwa o edirilwego ka ona, le
dilo tseo di shomisitswego go e
dira. Ge ese e dirwe ga botse, eka
sebe dijo tse dibotse tsa dimela.
Go ka noba boima go humana
ditlabakelo tseo odi hlokang go
dira poditswa..
13
Moo oka dirang lefelo la go dira mototol
Wana wa podishwahere
Morithing fela esebe gauswe le kutu ya mohlare.
La go shireletswa gahlanong le moya o montshi.
La go lekelelana.
Kgauswe le serapana le meetse.
Kgole le diphoofolo (gigolo dikolobe, dipudi le dikgogo)
Naa o dira bjang mototolwana wa
podishwa,
Kgato ya pele (1):
Kgetha lefelo o petule mobu o shomisa
foroko goba mogoma(letshepe). Lefelo la
gago le swanetse goba bogolo bja go
lekana 1m ka bophara, 2m ka botelele
(sepete se se tee ka bophara, dipete tse
pedi ka botelele)
Molora wa dikgomo
2 cm mobu o mosesel
4 cm morole
20 cm bjang le ditala
Mobu wa go se
swarane
Pupetsa ka bjang goba polasetiki
Mototolwana wo o
feletsego wa
podishwa
14
Kgato ya bobedi (2):
Ripaganya dihlaka le matlakala a
mashaledi a dimel,bjang le ngwang ka
diripana tse nnyane se se akaretsa
mahlakantsha (comfrey), matlakala a
khabetse, ngwang le dihlaka. Di hloka go
ripelelwa ka diripana tsa go lekana
disentimetara tse lesome ka botelele. Se
se lekana le bophara bja letsogo la gag
oleo le tswaletsego. Seo se tla dira
tiragalo ya go dira podishwa ebe ka
lebelo.
Kgato ya boraro (3):
Beya makabi a mannyane le dikotana mo mobung wo o shetsego o upetutse.
Kgato ya bone (4):
Pupetsa seo ka moswako wa dilo tseo o di ripeletsego, go lekanyetswa goya fase ka
disentimetara tse 30.seo se lekana le letsogo le tee leo le butswego. Ge ona le ditshila tsa ka
moraleng, di shomishwa mo lebakeng le.
15
Karolo ya bohlano (5):
Ala morole ka godimo ga se, wa go lekantshwa disentimetara tse nne. Se ke bopapetla bja
menwana e mebedi.
Karolo ya boselela (6):
Ala mobu o mongwe godimo ga morole wa go lekanyetsa disentemetara tse pedi-bopapetla
bja monwana o tee.
Kgato ya bosupa (7):
Fokela molora wa dikgong ka godimo ga mobu. Ga ele gore o tlo tshela kalaka, manyoro a
go dirwa ka marapo (bone meal) ye ke nako ya maleba ya go di fokela.
16
Kgato ya bo seswai (8):
Tsheletsa di leyara tsa ga go go
fihlela meetse a nwelela ka fase
Kgato ya bo Senyane (9):
Tswela pele go aga mmoto o
buseletsa soe of se dirilego
peleng, go fihlela e eba bogolo
bja gohla sehuneng sag ago.
Kgato ya bo lesome (10):
Go kaone o pipetse
mmoto wag ago ka
dikgahla goba bjang bjo
bontshi goba ka polasitiki.
Se se thusa ka swara
meetse le phiso mola e
thusa le gores mmoto wag
ago o bole ka pela.
Hlokomela gore diphofolo
di seke ja fata le go senya
mmoto wag ago.
Go hlohleletswa gore o
phethole mmoto wag ago
wa podishwa ga tee mo
bekeng tse pedi. Ge mmoto
wa gago o omile o hlo
swanela ke gore of tshele
meetse. Ge o swela pele go
dira se podishwa e tla loka
mo dibekeng tse 6 ga ele
selemo, mola e hlo loka ka
morago ga dibeke tse 8
goya go tse 9 maregeng.
Mafelong ao go tonyago ga
golo, podishwa e bola ka go nanya, bjale mmoto wa gago o hlo swane la gore o pipeswe
gabotse, ga seo se sa dirwe go go direge selo.
From: Production without
Destruction, Pelum
Turning the compost pile
17
Ke neng mo posishwa e lekelago go somiswa?
Ge so sa tswa mushi mo mmoto seo se ra gore go bola go sa tswela pele. Podishwa e hlabe e
lokile ge ena le mmala o moso e lebelelega bjalo ka mubo wa go koloba (go thapa). E tlabe e
sa nkge. (Ge e nkga ebile e fisa, ga se podishwa)
Thlokiomelo le tshomiso ya podishwa
Bjala semela se tee o
somisa matsogo a mabedi
goba a marago a podiswa.
Epela podishwa mobung:
pedula le go letefatsa
mobu go ya fase gwa go
lekana ke hlogo ya sepete.
Ala dipete tse 4 tsa
podishwa mo lifelong leo
le kadilwego ka dipete tse
4 bjale ka ge go
bontshitswe mo
seswantshong. Epa epa o
kgone o bjala.
Somisa podishwa bjale ka
selo sa go pipetsa mobu
ka go e ala ka godimo ga
mpetana wa gago.
From: WRC Homestead
Water Management
Manual, 2009
1 metre
1 metre
1 metre
1 Square metre
18
MOROLE WA MEETSE (Liquid Manure)
Morole wa meetse /brew/teas ke mokgwa o bonolo wago matlafatsa dimela tsa
gago,maikemisetso ele go fa mohlare dijo tsa hlago ka pela ka nako ya go mela ga dimela .
Go bohlokwa gore dimela tsa go Tsea dijo tse dinshi bjale ka cabbage, dimelana tsatsona
dimatlafatsa.
Go dirwa bjwang morole wa meetse ka mehlare
Comfrey me mohlare o mo kaone wa go dira morole wa meetse. Matlakala a boleta a ma
tala le dikutu di ka tshomitswamola ngwang ele kaone. Arogana le dimela tsa monkgo kudu.
Mehlare e dirilwe ka diphepo tsa go fetana gape e tsea diphepo tsa go fapana gotswa
mobung. Go kaone kudu go tsumisa mehlare ya go fapana go dira meetse a gago. Dira
bonnete ba gore o tsumitse mehlare ye e phelegilego.
Netefatsa gore sebjwana sa gago se hlwekile pele gage o se shomisha.
Kgobokanya matlakalagomme o tlatse sebjwana. O tswele pele o oketsa matlakala
beke kabeke.
Bea leswika godimo ga matlakalagomme, o beye sekhurumelo (setswalo). Oseke wa
tshela meetse. Matlakala atlo itirela meetse a wona. Ge o shomishangwang fela, ka
ntle ga comfrey goba kota ya segwere (banana), go ka hlokagala gore o tshele
meetse ka bo nyenyane go khupetsa matlakala a go phutsetswa.
O beye sebjwana lefelong la goba le letsatsi, morago ga dibeke tse pedi o hlodumele
go bona ge ele gore matlakala gase a fetogela mmaleng o mo sorolwana (black). Ge o
tshikinya sebjwana otla bona meetsana a ma sorolwana (black), seo ke meetse a
morole o mo tala
Meetsea a bogale kudu gomme a swanetse go fokotswa bogale ka tsela ye elatelago
:
Dimelana: tini e tee (1) ya morole ka gare ga ditini (kotikoti/tshipjwana)the nne (4) tsa
meets
Mehlare yemegolo : tini (kotikoti/tshipjwana)e tee (1) ya morole ka gare ga ditini the pedi
(2)tsa meetse, ge oka dira meetse a gago goba bogale kudu a ka fisa matlakala a mehlare ya
gago.
Ka morago ga dibeke tse dingwe le tse dingwe tse pedi tshela meetse a gago a go hlakanywa
mobung go dukuluga semela sa gago, morago ga go ditshelela meetse. O tsheleesego ka
fase ga tini e tee ya meetse a go hlakanywa go dukuluga dimelana goba dimela. Tini
(kotikoti)e lekane le tini (kotikoti) ya jam
Mehlare ya maleba go dira morole wa meetse
Comfrey
Mohlare o ona le matlakala a ma golo a meriri gomme e gola mafelong a moriti a go dula a
thapile. Matlakala ana le potassium ye ntshi. A ka shumiswa go apetsheletsa mepete ya
merogo le go dira dijo tsa meetse tsa mehlare, comfrey ke morago (spinach) le sehlare se
sekaone. Teye ya go dirwa ka matlakala a comfrey e loketse go fodisa madi a magolo (high
blood pressure) le bolwetse bjwa Marapo (arthritis)
19
Comfrey
Gotswa : mehlare ya go shomisega
Go beakanya mobu, pelum
Stinging nettle
Ye ke yengwe ya mehlare ye mekaone kudu ye o ka e shomisang go dira sebela, e tswere
diphepo tse dintshi tsa go fapanale di dijo tsa maleba tsa go lekanelatsa mehlare, Go kaone
kudu go humana mehlare ye e medilego nageng gomme o tsee ye mmalwa o te bjwalele ka
taining (garden). Mehlare ye e tshaba lehlwa (ice),efela eka gola kae goba kea
Kutu ya panana
Dikota dia ripiwa gomme tea bewa ka gare ga sebjwana gammogo le mehlare ye engwe le
matlakala. Kota ena le potassium ye ntshi le meetse gomme e dira meetsana a ma kaone a
sebela
Ngwang
Black Jack, Amaranths, Chickweed, Galant soldier. Dingwang tsago gola ka lebelo kamoka,
tsa matlakala a bolela, a mmala o mo tala ya go tsenelela. Hlokomologa go shomisa bjwang
goba sedge.
Mokgwa wa go diramorole wa meetse gotswa moroleng wa diphoofolo
Morole o ka dirwa gotswa go dikgogo, Mebutla, Dikgomo, Dipudi leDinku. Morole wa go
hlakanywa o kaone kudu.
Boloka morole wa gago o mo tala (fresh)wa go hlakanywa ka gare ga lesakale le
Orange ka mmala gomme o e tlame(bofa) bogodimo ba yona
Bea lesakaleo ka gare ga sebjwana gomme o se bofelele go kota goba thapo (rope),
O tlatse sebjwana Seo ka meetse. KA gare ga 1kg ya morole o tlo hloka 5litre ya
meetse. Seo se bolela gore, lesakalast go tlala morole ka gare ga pakete ya 50
litre(50L) goba half ya lesaka ka gare ga mokorotlwanawa setlwaedi wa 20 litre(20L).
Yo ke mokgwa wa go dira gore morole le meetse di se kgopane, Gobane ga wa
swanela go tshelela mehlare ka morole wa go koloba .
Tswalele sebjwana ka setswalelo, O hlakanye morolemorago ga matsatsi esego ama
kae.
A brew made from comfrey leaves can
bediluted as mentioned above and sprayed
on plant leaves to protect against downy and
powdery mildew. Mildews are a problem
mainly on cucurbits, pumpkins and peas.
A brew made from comfrey and stinging
nettle can be sprayed on plants to protect
against early and late blight, which attacks
tomatoes and potatoes.
In these cases the brews are sprayed onto
the leaves of the plants.
20
Morago ga dibeke tse pedi sehlakantshwa sa gago sa morole setla ba se loketswe go
shomiswa. Se tla ba bjalo ka teye (tea) e sesane. Hlakanya ga botse pele oka shomisa
sehlakanywa sagago.
Meetse awo atlaba a le bogale kudu, gomme a hloka go hlakanywa le meetse.
Dimelana : Tshipjana/kotikoti (tin) ye tee ya morole (seela)
ka gare ga Tshipjana tse 8 tsa meetseMehlare ye magolo : 1
Tshipjana go Tshipjana tse 4 tsa meetse
Ge oka dira sehlakantshwa sa gago Gore sebe bogale kudu,
setlo tshuma (fisha) matlakala a mehlare.
Morago ga dibeke tse dingwe le tse dingwe tse pedi o tshele
go dukuloga mehlare ka morole,morago ga go e tshelela
meetse. Gomme gape shomisa tshipjana e kgolo ya jamo go
bjwalela dimelana goba mehlare. O se shomise morole wa
gago mosegare goba letsatsi le fisha.
Mafelo a ma kaone go ka humana didiritshwa godira
morole wa diphoofolo wa meetse
Morole ka leshokeng (dikgomo)
O ka shomisa morole o mo tala goba wa go kgoboketswa no leshokeng, ka tsela yeo o
netefatsa Gore morole wa gago o na le
diphepo tse dintshi ka Fao go kgonegago lego
netefatsagore diphepo gase tsa lahlega ge
letsatsi le fisha morole wa gago gomme o
omelela. Seo se bohlokwa kudu ge o nyaka
gore morole wa gago o be le phepo ye
matlafetsego.
MOROLE wa dikgogo: Ge o shomisa morole
wa dikgogo, go bohlokwa kudu go boloka
mmutedi wa dikgogowa gona o satswa go
wela fase. Gape Seo se thusa go diphepo le
dijo tsa mehlare mo tshileng ya go oma. Go ya
kgonega go boloka tshila tsatsi ka tsatsi gomme wa di boloka kagare ga lesaka lefelong ka go
Bethela me moya leswiswing, go fihlela ona le ye ntshi goka pidiswa.
Morole wa meetse wa go dirwa ka morole wa dikgogo oka fisha mehlare, ka ge e eba le
nitrogen he ntshi. Go bohlokwa go hlakanya pidiswa le meetse pele o e shomisa. Ge ode na
le bonnete bjwa gore o hlakantse ga botse, oka leka pidiswa ya gago pele mehlareng e se
kae, gomme o boye letsatsi le le latelago go hlahloba, ge ele gore matlakala a gago mo
mafelelong a na le mmala yo no poraone (brown), seo ke seshupo sa gore pidiswa ya gago e
hloka go hlakanywa le meetse gomme e fishitse mohlare wa gago
Morole wa Dipudi:
Yo ke morole wa magareng (mild) gomme o na le phepo ya maleba. Ga se o tlwaelege gore
o ka fisha mehlare , efela oka humanega o ne le phosphorus ye nyenyane, go ya le gore pudi
e ja eng.
21
Merole ye mengwe
Merkel ya mebutla le yona e bolokegile kudu. Le hlahlwa gore lese shomise merole ya
dikolobe, ka ge gona le kgonagalo ya go humana mae a diboko tseo di ka tsenang bathing. O
se shomise morole wa dimpsa, le dikatse ka mabaka ao a swanago.
Moroto( Mohlapologo)
Moroto wa motho ke setshelwa se se kaone kudu sa serapa (garden). Moroto (gotswa
bathong ba go phelega, ba go sa shomise meriana/dihlare) o wa bolokwa, wa hlakanywa le
meetse gomme wa tsheletsamobung go rarela mohlare. Goswana le morole wa go tsheletsa
mehlare, o swanetse go hlakanywa le meetse go fokotsa bogale, Gore ebe le mmala wa teye
ye sese (weak tea).gomme ose tsheletse lefelong le le tee nako le nako.
22
PEYAKANYO YA MEPETANA KA NEPO YA KAONAFATSA GO NONA GA
MOBU (Bed design for soil improvement)
Go bohloka beakanya serapana sa gago o somisa mepetana. Ka fao o ka tshwela pele o
kaonafatsa go nona ga mobu mo mepetaneng o somisa podishwa, morole le ga ele mokgwa
wa go apesa mobu. O ka shireletsa mobu wa gago kgahlamo le go tia ka go se sepele godimo
ga mepetana, o sepele fela mo ditsejane tsa gare ga mepetena. Mepetana e dira gore gobe
bonolo go polana go fetola fetola ya dimela.
Ga ele gore lefelo le a theogela, dira mepetana ya gago ka go e rapamisha o seke wa dira
gore e latele go theoga ga lefelo. Ka tsela yeo ditsejana le mepetana e to kgona go swara
meets ao alelelago ge pula e ena. Ka kakaretso, ke kakanyo e botse gore mepetana e be e
mesese (ka bophara) eupse e be e metelele, seo se godumelela gore o kgone go fihleleba
borage bja mpetana go swa mahlakoring a mabedi ka ntle ga gore o sebele godimo ga
mpetana . bophara bja mpetana makgeng a mantshi bo lekanyetswa go mmethara o tee
goba botelele bje sepete, O ka telefatsa mepetana ya gago ka mokgwa o oratago.
Mpetana wa melete (Trench Beds)
Melete ke mokgwa wa go oketsa gonona ga mobu le swana meetse mo mepetaneng le ka
serapaneng ka kanaretso. Ye ke tsela yeo e tseneletsego kaomafatsa mobu gore puno ya
merogo go balimi ba dirapana e gole, ga golo mo o hwesago gore mobu gase wa lokela
dibjalo goba ga o ye fase.
23
Le ga ele gore go dira mepetana ye goboima, e fana ka dipoelo tseo dibonagalago, dimela di
mela gabotse ka goiketla ene gonona ga mobu go tsea lebaka le letelele (mengwaga e 5
goya go e 8)
Naa deep trench e dirwa ka mokgwa mang
1. Epa molete wa go ya face ka disenthimithara tse 60 goba gofeta. Go tlwelegile gore of
mithara o tee ka bophara (seo se dirwago netefatsa gore o sepele ka bolokologi ka ntle le go
gata mpetana) en o kabo o motelele ka mokgwa woo o ratago ka gona.
2. Aroganya mobu wa ka
godimo le waka fase ka
metotolwana ga o dutse
of epa. Ga e le gore
mobu wa gago wa ka
fase ga se on none, ga
otle go shomiswa mo
mpetaneng. O ka
palakanya ona mobu o
go akaretsa serapana go thusa so laola meetse gore a ye mo mpetaneng.
3. tshela dikotikoti, makabe ka fase go thusa
ka moya le go oketsa dijo mobung wa gago
Dikotikoti di swanetse gore di kgatlwe pele
gare di tsenywa ka moleteng. Ala dikotiko
bogolo bja go lekana kotikoti e tee. Gee le
gore ga ona dikotikoti somosa makabe a
mehlare leratong la dikotikoti.
4. Tlatsa molete o somisa mehutahuta ya
podishwa le mobu wa ka godimo. Sapele
tshela bjang bja go oma gobana ngwang (go ya
fase gwa go lekena disenthimetera the lesome ) 10 cm)
Ka morago tshela morole
(go ya fase gwa go lekena
disenthimetera tse pedi
(2cm)
Tshela le molora wa
dikgong (tshela o
monnyane, ka tlase ga
disenthimitara e tee (‹ 1
cm).
Bjale, tshela mobu wa ka
godimo (go ya fase gwa
go lekena disenthimetera
tse hlano (5 cm deep)
24
Hlakanya di layara o somisa foroko ya ka serapaneng. Di gatike ka go sepela mo gotsona.
Tsela meets ao a lekanetsego! Bjale thoma diro yeo o fetsago go e dira gape.
O ka tshela dipodishwa tse dinywe go swana
le ngwang wa go oma le o motala, dihlakala
(makgata) a merogo, dikhatapokisi,
Mahlakala le marapo.
5. tswela pele o tshela dilo tsa go dira
podishwa ka loleteng go fihlela o tlatsa
molete .
6. Bjale dira mototolwana wa
disenthimithara tsa magareng ga 10 le 15.
Somisa motswako o mobotse wa mobu waka
godimo, morole le, goba podishwa.
Leta dibeke tse pedi goya go tse tharo pele gage o bjala mepetaneng wa gago, ka ge
ditlabakelo tse di somisitswego di swanetse go bola pele..
7. Ka nook yeo letike, o kabe o somisa
mepetana wa gago bjale a lefewana la go
bjalela dimelala. Ka fao ge dimelana di
loketse go bjadiwa ka leswa, mpetana wag
ago o tlabe o loketse gore of ka bjala mo go
ona.
O hloka mpetana wo o lokisitswego
gabotse gore o kgone go bjala dimelana ka
peu. Medu (medi) ya dimela tse dinyane
(dimelana) ga eye fase kudu. Ditlabakelo
tsaka gare ga mokoti di ka be dibola ge
dimelana disa gola kamo godimo.
8. Go bohlokwa gore mpetana o tshelwe meetse ao a lekametsego ka nako yeo o dirwa le ka
morago gare o dirilwe. Ditlabekelo tsa ka gare ga moletse di ka se bole ge di omile. O ka
somisa mekgwa ye mentshi ya go tsheletsa (nosetsa), ge fela o tshetse meets amantshi ge o
thoma. Mo senepeng se, go tlile go somosa mokgwa go go tsheletsa ka go rotetsa (drip
irrigation) mo mpetaneng.
Mpetana wa podishwa wa go seye fase kudu
Ye mepetana, e swana yeo reboletsego ka yona mo temaneng ya ka godimo, phapano ke
gore ye e bonolo ebile yee fase. E epiwa golekana disenthimithara tse 30 go ya fase. Kua
fase ga yona so tshelwa is phatana le makabe a mehlare. Pipesa diphatana goba makabe a
mehlare ka bjang goba matlakala a go oma. Bjale, tlaleletsa moletse o somisa podishwa,
mafelelong ka mobu wa ka godimo ka mokgwa wo o tswilego ka gona ka mo mokoting.
25
Go tswa go: LIRAPA, 2008
Seswantsho se, se laetsa ka fao mpetsena wa mokoti wa fo se ye fase o dirwago le gore o
bjalwa bjang
Go epa ga bedi (Double digging)
Woo ke mokgwa o mongwe wa go nontsha mobu wa gago. Yee mepetana e ba boemong bja
gore o ka bjala go yona ge o fetsa go e dira. Ga go hlokege gore o letele ditlabakelo di bole
pele.
Mokgwa wo botsebotse o akaretsa go epa mobu wa ka godimo, (golekanyetse
disentimithara tse 30) ya karolo ya mpetana wa gago, o obeya ka ntotolwana kgauswi le
mpetetama wa gago. Ga o feditse go epa, letsefatsa bofase ya mokoti wa gago. Bjale ,
tlakanya mobu wa ka fase le morole goba podishwa pele gage o busetsa mobu wa ka
godimo ka godimo. Di karolo tse di epiwa ka mokgwa woo go o o fokotsago gore o se tloswe
ka bontshi. Ge of feditse, morole goba podishwa e epelwa mo mobung wa ka godimo wa
mepetana.
Ka godimo letsogong la nnyele: Morele of tshetswe go mobu wa ka fase o o letefaditswgo
wa seripa sa mathomo sa mpetana. Lemoga, Mobu waka godimo ke ntotolwana.
Ka godimo letsogong la goja: Mo mobu wa ka godimo yo o tserwego seripeng sa pele bjalo
tshelwa seripeng sa mafelelo, morago ga ge morole o setse o hlakantswe le mobu wa ka
fase. Mpetana o kgauswi le go loka. Morole goba podishwa e swanetse go epelwa mobung
wa ka godimo, bjale o ka thoma go bjala..
26
Mpetana wa maswika
Mepetana ye e agiwa ka maswika. Eba kakanyo ye botse mo gonago le maswika a mantshi le
moo boemo bja mobu bo lego bjo bobe. Paketana ya
poditswa e agelelwa bogareng ba mpetana, go thutsa
ka go nontsha mobu mo mpetaneng. Go ya gonega
go tsheletsa mpetana wo ka meets a o hlapilego
goba o hlatswitsego ka ona,ebile e kgona go swara
meetse mo go yona. Ge mepetana e agilwe, go
shomisa le go hlokomela mepetana go bonolo ge e
agilwe.
Se se bontsha mpetana wa maswika yo o
arogantsweng ka diripa tse nne, go dumelela go
fetolwa fetolwa ga dimela.
Go bjetswe : 1 Dimela tsa matlakala le dikenywa, 2
Dimela tsa digwere, 3 Dimela tsa go dira diphotla
(bjalo ka dinawa le diponkisi), 4 e khutsishitswe.
Kalaka e epelwa ka gare ga seripa se, yaba ya khupetswa
ka morole le bjang.
Gotswa go: LIRAPA, 2008
Seswantsho se se bontsha mpetana wa maswika wo o
dirwilego Lesotho. Morakwana wa maswika le pakete ya
podishwa ya bjang mo bogareng bja mpetana di
bonagala ga botse.
Mpetana wa ntukuduku (Eco-circles)
Mpetana wa ntukuduku o ekgethile ibile ke tsela ye kaone ya go bjalela ka serapaneng. Di
eco-cycle ( nnyane)di emishitswe ka mokgwa wa nkgokolo ebile di epilwe.An
Dilo tseo o dihlokago go aga eco-cycle :
Thapo (lenti) le kotana, sepete garafo, poditshwa, bjang/matlakala a go pipetsa, dimelana
goba peu ya go bjala, kerese le mollo, motato le lepotlelo la 2l leo le tsomositswego ebile
lena le sekhurumelo.
Nna re dira bjang eco-cycle:
1. Mo otlang go bjalela gona dijo tsa gago,
maraka nkgokolo o shomisa thapo le
kotana
27
2. Tlosha mobu wa ka godimo o o lekanyetswago di
senthimetara tse 20-30, o kgobele kgauswi le
ntukuduku. Tlosha di senthimerata tse dingwe tse
20-30 tsa mobu, o okgobele thoko. Molete o
swanetse goya fase ga golekana le letolo (golekana
le disenthimetara tse 50).
3. Laeta kerese o tshume motato (hlokomela o seke wa itshuma). Ge motato o fisha, thula
mashoba a go lekana 16 mo dimpeng tsa lepotlelo.( Bula moshoba a mane ka golatelana go
ya godimo)
4. Beya lepotlelo(golebelela godimo)mo
bogareng bja molete wa gago.bjalo tshela
podishwa goba morole wa ka shakeng o
oboditshitswego, ditshila tsa ka moraleng goba
bjang bjo bo omileng mo bofaseng bja
molete.khupetsa ka mobu wa ka fase wa go
lekanyetswa go disenthimetara tse 8. Tswela pele
go tshela mobu wa ka fase le podishwa (bjang goba ditlabakelo tse dinywe tse o nago le
tsona), o tshele meetse ka morago ga seripa se sengwe le se sengwe seo se tsentshago.
5. Ge o shetse o tshetsi mobu wa ka fase ka moka, tshela mobu wa ka godimo. O tlo lemoga
gore mpetana o godinwana ge o obapetsa le lefase leo o lego go lona.Gogola mobu gotswa
bogareng bja mpetang goya ka matheko, go aga seo
se bonalago bjalo ka sekotlelwana( gore meets a
gone go dula), sekotlelo seo ebe nke o dira moja-
gobedi(funnel), seo ose direla gore mobu wag ago o
bohlokwa wa ka godimo o se gogolege. Bjale
pupetsa mobu wa gago, o thome go bjala.
Tlatsa lepotlelo ka meets ga tee ka beke. Meetse o tlotsa ga nnyane ga nnyane goya
mobung.
Practical notes and tips:
Podishwa e aga sepontshe seo se swarago meetse, mola
go pipetswa ga mobu go thibela go mayafala ga meets.
Dikarolong tseo pula e nang kudu, lefelo le swanetse go
lekelekana go thibela go hlolega ga seretse..
Letsogong la nnyele: eco-cycle ye e fedilego. Yela hloko,
mogwa wa go pupetsa mobu wo o shomisitswego, dikota
tseo di phekagantswego di beyetswe gore dimela tse go
swana le tamati goba dinawa di kgone go
ithekga/gonamela ka tsona.
28
Mepetanaya maswika (Keyhole gardens)
Mepetanayamaswikakeyenngweyamehutayamepetana ye e thusangkatse di latelago:
Shomisoyameetse a mannyanego tsheletsa/noshetsa. O kashomisagape le meetse a
ditshila, a ashetsengmoragoga go hlatswadiaparogobadikotlelo le gohlapa.
Hlolegoyalefelo la godingwana la go bjala, gemobuwagagoeleletsopagobamaswika
kudu.
Hlolegoyamepetanaya go tsweletsamerogokgauswi le ntloyagagongwagakamoka,
maemokamoka.
Naampetanawamaswika o agiwakae?
Humana lefelo lafihlelakeletsatsi, kgauswi le lebati la ntlomolefaseebeleswika, mobuwa go
shitlelwagobaletsopa la go tia/kwatla.
Kethlokaeng ?
Mobu wa gabotse, o na le mmala wo o tibilego (dark)
Maswikana, morole, mafofora/mashaladi a kota, mabjang a go oma, matlakala a go
wa,ditshilatsaka kgorong le mashaledi a dimela.
Black wattle gobadikotanagobannete.
Naakedirabjangmpetanawamaswika ?
1. Ageletsakalesaka la bupilakamagareng.
Mo tlonggobabogarebampetana/serapanasagago,agaseageletso(basket)kadikotanatsa ;40
cm×40cmya go dukuloga le 1.5m yabotelele.
29
2.Tlatsalesaka la gare.
Tlatsaseageletsosagarekadishomiswatsa go dirapodishwabjalokamafofora a kota, bjang le
morole. Di katele kudu. Go bohlokwa go tshelamoloralebakeng la bjalo, kudu ge o
ikemisheditse go sheletsa/noshetsampetanawagagowamaswikakameetse a ditshila.
Gobanemolora o thusa go ntshasesepemeetseng , gore se segobatsepeugobasemelasagago.
3. Aga lebota la maswikana
Bjalemesharagotlogaseageletsong (basket), botelelebaletsogo, go rarela le seageletso. Fa,ke
moo lebota la gago la maswika le agiwanggona. E begolekana le 1.5m-2m kabophara. Aga
lebota lagago la maswika1m goyagodimo, gobe le monyakowa go tsenagoyago lesaka.
Keitiye ebulege 60cm bophara.
4. Tlatsampetanawamaswikakamabu.
Tlatsantukulogogannyane le gannyane. O
tshelemehutayamabukadileyaratsa go fapana,
tsaMabu a morole, Mabu a molora, mabu a dimela tsago bola,bjalo le bjalo go fihlampeteo
tlala.mabu a lekanetsekaTselayamalebaya gotheogelagannyane.gotlologabontleba, Goya
leboteng. Osekewalekalekanyamobu.
Mohlalengo, seageletso se dirilwekalesakajadijo
Thlokomela gore bogodimobampetanabowelagotswaseageletsongsaleshikasagare, goyamafelelong a lebota go
dumelelameetse go phatlalala le mpetanage o tsheletsa. Ge o lebeletsegotswakagodimo go bonalabjalokamoletewasenotlelo.
Gotswakalehlakore e bonalabjalokantlo.
(from D. Hall and V.
Gibberd for LRAP)
Mohlaleng o, lesaka la gare le dirilwekamakalana a
mehlare le bjang. Mojakoodumelela go
fihlelelamahlakorekamokaa mpetanawamaswikage o
bjala ,o tsheletsa le ge o buna.
30
5. Go pupetsa
Mobu o swanetse gore bjalo o
khupetswekaleyara e kotoyabjangba go oma
lematlakalagomme o tswelepele a
khupeditswekatsela ye gothusa go
tswaramonyolamobung.lesaka la gare le
swanetse go khupetswakabjanggodimogamorole.
6. Go bjalapeu
Go bjalapeu, gogoladitlakala(tsa go pupetsa),
gomme o bjalekasetlwaedi.
Tsheletsa/noshetsapeu, ge o feditse
obushetseditlakalatsa go pupetsa.Ge o bona
semelana se thoma go
tshwelela,fokotsamatlakala a go pupetsa gore
semelana se humane letsatsi.efelakanakokamoka
o tlogeletsa go pupetsatsennyane gore mabu a se
omelele.
Keshomisabjangmpetanawamaswika ?
Go fetola-fetolaga dimela
Yokemohlalawa gofetola-fetola
dimelampetaneng.
-Ripaganyaserapanasagagokadiripa the
nine.
- Seripasapelekesa dimela tsamatlakala.
(Kantle le sepenatshe).
- Seripasabobedikesa dimela tsamedu le
sepenatshe.
- Seripasaborarokesa di nawa le legumes
kamarega, gobamatsapane, brinjal,
tamati,pepere le pereferekaseruthwana.
-Seripasa bone go
epetswekalakayagolekana 2kg gomme e
apetshitswekaleyara e Koto yamorole le tsa
go pupetsa. Seripase sekhutsadikgweditse
1-2 pelemorole o epelwa go sona.
Gommegwabjalwa dimela tsamatlakala.
Nako ye nngwe le ye nngwege o bjala, shirusha dimela tsagagogoyakaseripeng se
sengweseo o bego o bjetse dimela tsamohutao mongwelebakengla go feta.
Go tsheletsaserapana.
Tshelameetse a ditshilakagaregalesakala gare (central basket). Go tlogafao,meetsea
shwahlakamashobana a lesakagomme a tsena go mpetanawagago.
Ga botse, tshentsana go tsheletsa kameetse a ditshila le meetse a mabotse.
Mpetanawamaswikalefaseng la leshopa le bothata.
(from d.hall and v.gibberd, for lrap)
31
Serapana sa ka lesakeng le sa godimo (Bag and tower gardens)
Ke eng seo, difapana bjang, gape di Matseno
serapana sa lesaka’ ke mokgwa wa serapana sa moswana noshi. Bjalo ka mokgwa wa
serapana wa moswana noshiwa go tsweletsa dijo tse dinnyane tsa maemo a ma kaone pele
ga morala wa gago, seo se shomisago meetse a
ditshila,gomme morago ga gose dira,go ba bonolo go se
hlokomela. Mokgwa o otsebegile ka mo afrika borwa ka
morago ga go tsebana le baka nageng ya Kenya.
Mokgweng wa sona o bonolo, ke lesaka la go ema, “gunny
bag” la go tlatswa ka mobu wa go hlakantswa o
nontshitswego , le na le mashoba a go tsenelela goya fase
go netefatsa tsipidiso ye botse ya meetse go fihlela mobung
ka moka,merogo e bjalwameshobeng mahlakoreng a lesaka,
gape le ka godimo.
Letsogo la goja: serapana sa lesaka seo e lego lebaka le
nnyane se bjetswe. Morago ga dibeke tse dingwe tse pedi,
lesaka leka sesa bonala, le tlo ba le fihlilwe ke gogola ga
dimela! Lebeditshisa ga botse kotana ye e tsweleletsego
bogareng bja lesaka go dira selo sa go nweletsa meetse go
sepidisa meetse ka tekatekanelo.
Dithabeng tsa Lesotho, go na le sehla sa go tsweleletsa
dimela bokaone kudu lebaka la dikgwedi tse tharo fela. Boshego le ka dinako tsa phefo,
basadi ba tsentsha dirapana tsa bona tsa masaka ka moraleng. Seo se ba direla merogo le ka
nako yeo elego gore dimela gadi kgone go kgotlelela sehla/boso(severe climate)bja go
tsenelela.
Mekgwa ye mengwe ye mebedi ya go fapana ya serapana e humanega ka Afrika Borwa.
Elego ye e latelago;
lesaka le legolo la goya godimo, ka Afrika Borwa seo se bitswa serapana sa go
rotoshwa/phagamisha ‘tower garden’. Sebakeng sa go shomisa lesaka le tee, masaka
a mmalwa a rokagantswe gammogo, efelage mashela a maleba a mabjalo ka ‘shade-
netting a humanega, a ka shomiswa. Selo sa go nweletsa meetse e agilwe kamaswika
a golekanela (flat), serapana sa go rotoshwa se ka godisa lefelo la go bjalela makga a
mane ge se bapatswa ledirapana tsa setlwaedi tsa fase.
lesaka la go robala fase ‘mothaladirapama’, la go tlatswa bjalo ka lesaka la bupi,efela
la dudishiwa fase ka lehlakore. Seo se fedisa go hlokega ga selo sa go nweletsa
meetse ;lefelong la seo, le tsheletswa/noshetsa ka go fakela lebotlelo la dilitara tse
pedi la ‘cold drink’ ka gare,bogareng bja lesaka.lebotlelo le tlogelwa tekano ya beke
go tsheletsa serapana sa gago ka meetse a go tswa ka go iketla. Serapaneng sa lesaka
le tee oka bjalela dipenatshe(spinach) tse 15. Seo se bontsha tsweleletso yahlago
yagodimo.
32
KA GODIMO: Mrs Mahangu, Ndonga, O na le serapana
sa gagwe sa go phagamitswa, ngwageng wa sona wa
boraro wa puno.
Letsogo la goja:lesaka la serapana sa fase(flat) kela Mrs
Linda Ngatsane, wa go wina Mosadi wa go lema wa
ngwaga 2007, gape le mosadi wa ngwaga wa
Shoprite/Checkers. Hlokomela gore lebotlelo la gago le
emi, le tsheletsameetse ga nnyane ntle le go emisha
lebaka la beke kamoka!.
Serapana sa lesaka leserapana sa go phagamishwa dika
agelwalefelong lefegoba lefekgauswi le ntlo, bjalo
ka,kantle kgauswi le lebati la morala. Seo se dira gore go
tsheletsa meetse awe a shomisitswego ka moraleng, gape
le gokga dibjalwa ka bo kgauswi ge o apeile gobe bonolo.
Motho yo mongwe le yo mongwe a ka dira dirapana tse,
kudu batho ba bagolo, kage go sa hlokagale go sepela
lebaka lele telele goba go khunama. Serapana sa go
phagamishwa gese hlokomelwa seka tsweletsa merogo marega le selemo mengwaga ye
meraro. Efela o swanetse go hlokomela gore dipudi le dikgogo gadi fihlelele serapana sa go
phagamiswa gomme tsa se senya.
Tshomiso ye botseyameetse a ditshila.
Meetse a ditshila re bolela ka meetse awe a shomisitswego go dira meshomo yakagae;bjalo
ka meetse a go hlatswa diaparo, le dibjana. Mabakeng a mantshi, meetse a kgewa gotswa
pompeng ya kgautswi a tshelwa ka mekorotlwaneng ya polasetiki, esego ka lebaka la go
tsheletsa dimela, empa la go a shomisa go apea,le go hlatswa. Bjale meetse a, ashomilego,a
ka shomishwagape go godisa merogo. Yo ke mokgwa wago shomisa meetse ka hlokomelo,
kudu ka lebaka la gore meetseke thlopha boroko dinageng tse ntshi.
Le ge ele gore balemi babe ba sa tsepe gabotse gore merogo eka godiswa ga botse ka
meetse a goba le sesepe. Le ge gole bjalo, di poelo dia tepolelela , gomme morago ga gore
ba kwesise botsemokgwa wo, dipoelo tsa rotogela godimo ka matla:
Balemi ba ile ba kgotsofala : merogo eka gola ga botse kudu ka meetse a goba le
sesepe!.
Letsatsi ka letsatsi, meetse aditshila a tshelwa ka gare ga serapana sa lesaka goba sa
go phagamiswa. Meetse a sesepe a ntshiwa/fokotswa mo mobung ka mokgwa wa go
tsheletsa meetse a sekono/mabotse ga tee ka beke.
Mokgwa o mongwe wa gofokotsa sesepe mo meetseng,ke go tshela molora ka gare
ga meetse letsatsi pele oa shomisa, gore meetse a itsheke pele a shomiswa go
tsheletsa mehlare.
Mokgwa wa go dira serapana wa bobodu.
Balemi ba go phela bale matasatasa (busy)ka moka ba kgahlwa ke mokgwa o wa serapana,
ka lebaka la gore,gagone moshomo wa matsogo o montshi, gape gago hlokagale hlokomelo
ye ntshi. Morago gage batho ba tlwaetse mokgwa o wa serapana sa go phagamitswa, ba
33
kaonafatsa go se bea ka morago ga lebati la morala go nolofatsa go tsheletsa meetse a
ditshila mo serapaneng sa go phagamishwa.
Go boima go naganela gore go tlo hlokega meetse ama kakang: ka tsweletso yeo e
tletsego,go tlo hlokagala di letara tse 20 tsa mekorotlwana ye mebedi goya go ye
meraro,efela mokorotlwana o tee oka lekana ka nako ya marega. Ge meetse a ka thoma go
kgobokana ka fase ga lesaka, seo ke seshupo sa gore meetse ke a mantshi, gomme karabo
ya seoke go dira serapana se sengwe!.
Letsogo lagoja:ba tsea karolo ba Potshini ba bjala sepenatshe ka
mahlakoreng a serapana sa go phagamishwa se seswa. Tamati
le nyala di bjalwa ka godimo ga serapana.
Ke merogo efe yeo o ka e bjalang..
Serapana sa lesaka le sa go phagamishwa di loketse kudu go
bjala dimela tsa matlakala, kudu mehuta ya dipenatshe yeo e
bjwalwago ka mashoba ago phulwa ka mahlakoreng alesaka
goba leshela. Efela meshoba yeo, eseke ya lebana ka fase leka
godimo, efela e bjalwe ka go rapama go dumelela gore dimela di
humane letsatsi bokaone le go thusa gore medu e nabe botse.
Tamati le nyala dika bjalwa ka godimo ga lesaka, gomme ge eba
dimela di hloka go thekgwa, seo seka dirwa ka mokgwa wa go godisa lesaka goya godimo,
gomme wa a swarisa ka motato goba lerala.
Mo go kgonegago, dimela tsa go kwana dika bjalwa mmogo go laola dikhunkhwana ka
mokgwa wa hlago. Konofolo le nyala di
bohlokwa kudu.
Ka godimo: hlokomela gore dimela tsa go gola
ka botelele di bjetswe ka godimo ga serapana
sa go phagamishwa (mohlala. Go ka lekanywa
le letheka).
Dipoelo tsa go sa letelwe ke mokgwa owe
merogo e gotseng botse ka gona, ka fase ga
maemo a go fisha a elego gore dirapana tsa
setlwaedi dibe dika se a kgotleleleng. Lebaka
la seo gale tsebje ga botse. Kgonagalo ke gore
moya o sepela gabotse ka boiketlo,
themperatsha (temperature) ya fase mobung
lemonola yo o bago gona mobung.
Gago bolelwe gore serapana sa go
phagamishwa seka tshweletsa dijo ka moka
tseo lapa le dihlokago. Efele,thuso ya dijo tsa
phepo le go ja ka go iketla, seo re ka sese
hlokomologe.
34
Naa serapana sa go phagamishwa se diriwa bjang.
Serapana sa go phagamishwa se ka agiwa ka shade-netting (goba mashela a go humanega
bonolo), dipala tse nne, mabu, morole wa dikgomo le molora.
Dipala di epalwa ka botelele goya godimo go swara leshela ge serapana se hlatshwa ka
mabu, gomme di shomishwa go trellising, ge go hlokega. Bogare go beiwa leswika la flat go
thusa gore meetse a phele a lekanetse go re mehlare e gole botse.hlakantsho ya mabu e
nontsha mabu, gomme molora o thusa go fokotsa bogale bja sesepe meetseng
Lefelo la fase: lefelo ga le hloke go lokishetswa go go golo; se se hlokegago ke go
lekalekanya lefelo gomme wale shitlela ntukuluga ye esego ka fase ga metera o
tee(1m)(diameter). Hlokomela gape le gore serapana sa go phagamishwa se tlo hloka
letsatsi kudu gore merogo egole kago kgotsofatsa. Mafelong ago fisa, gokathusa go ageletsa
serapana ka morithi wa leshela, goba wa se bea
ka tlase ga mohlare gore se humane morithi mo
mosegareng.
Letsogong la goja:senepe sa serapana sa go
phagamishwa se agiwa. Dipala di dirilwe ka
makala, gomme matheko a dirwa ka leshela.
Dipala :dipala tsa go ema dika dirwa ka makala
ago hlotiwa, fense ya go tlwaelwa goba dipala
tse dingwe le tse dingwe tse ditshesane tseo di
humanegago bonolo. Fao elego gore ditamati di
bjetswe ka godimo ga serapana , go godisa serapana, o bofelela metato mo dipaleng go fana
ka theekgo.
Leshela : kgetho ya mohuta wa leshela la go shoma ka mathoko a serapana sarena e
bohlokwa. Ka nageng ya Kenya, go shomiswa masaka a nylon, efela go humanwe gore a
kgotlelela mengwaga ye mebedi fela. Mehuta ye mengwe e lekilwe pele ka Afrika Borwa:
Lesaka, bjale kage go bontshitswe dinepeng , gase yakgotlelela go fetsa sehla;
Dipolasetiki tse ntsho di senyegile le go feta ka letsatsi;
shade netting e shopile goba yona yago kgotlelela.
Go bohlokwa go shomisa naelone(nylon) goba fishing line
go kopanya mafelelo a shade netting go dira selindere
(cylinder) bjalo kage e bontshitswe mo seshupetsong. Go
eletswa go shomisa 80% yaleshela la mahuto, la morithi, le
humanega mabenkeleng a balimi.thapo le leshela la morithi
ditlo kgotlelela kudu ge di dirilwe go tshireletswa go letsatsi
(UV).
35
Mabu:mobu o swanetse o nontshwe gomme
o tsware monyolaga botse. Batho ba
swanetse go kgona go dira mobu wa go
hlakanywa ba shomiswa dilo tse di
humanegago bonolo, efela go tloo tlokega go
experimenta.
Tsela ya yago tlhakanya e gofa mokgwa wa
go hlakanya mabu wa go lekana go dira
serapana se tee sa go phagama.
Kiribana tse tshela (6) tsa mobu;
Kiribana tse nne tsa morole wa dikgomo
Kiribana tse pedi tsa molora.
Go aga serapana sa go phagamishwa ka go hlakanya mabu ke selo sa bo kgabiso. Dikarolo
tse tharo di swanetse go hlakantshwa ga botse,gomme di thape ga nnyane, Gore a
kgoramele ntle le go gatikela ge a beiwa. Ge serapana se fedile, o tsheletse, meetse a
swanetse go tsenelela mobung ka moka le go fihla medung.
Bogare bja maswikana ago sepedisa meetse (Porous core): maswika ao a dirwago a
mashobana a go sepedisameetse a swanetse goagiwa ga botse gore ge go tsheletswa
meetse a sepele botse go tsenelela mobung. Ge ka Afrika Borwa ba leka la mathomo go dira
seo, gobe go shomiswa maswikana a nthokologomme meetse abe a tshabela bogareng bja
serapana Seo se dira gore mobu o mongwe o shale o omile. Maswikana a go kgetiwa ka
hlokomela a ma folate (flat) a rarollotse bothata bjo. Maswikana a ma nnyane a nkgokolo a
goba folete a ka shomiswa, ge fela a pakilwe ka mokgwa wa maleba gore meetse a sepele
gabotse.
Letsogo la goja: Batsea karolo ba Potshini ba tlatsakolomo (column)ka maswikanaka gare
ga serapana;
Hlokomela paketana ya gare e tshweu yeo e senago le maragwana e thusha go
swara maswika gabotese gor as e khupetse ke mobu.
Shomisa maswikana a ma folete goba dilwana tsa go aga tse folete go dira kholomo
ya goba ya dikgoba tsa go sepeditsa meetse. Bea maswikana fase kago robala gore a
thuse go isa meetse ka mathoko gofitla mobung.
36
Shirogela mafelo awe a shitletswego mo mobung, kage Seo se tla thibela tshepetso
ya meetse.
Mafetso
Mo Afrika Borwa, dirapana tsa lesaka le tsa go phagamishwa e sale gona di
tlomiwa/Tsebitswa (infancy), efele gona le tshepo ya gore dika dira phapajo dinageng tseo
di fisago kudu goba di tonyago kudu le maeko a gose dumelele temo ya merogo ya ka
gae.dirapana tsa go phagamishwa di thomilwe go dirwa mafelong a; Lady Frere le Cala
kgauswi le Queentown ka Kapa Bohlabela, nageng ya Potshini ka Kwazulu-natal, le
Porofentsheng ya Limpopo (limpopo province)go la Nzhelele valley, ka soutpansberg ya
North le Makuleke ka karolong ya North Eastern porofentshe.
Mafelong ka moka a go fapana, mokgwa wo wa serapana o shomile botse, gomme metse ye
mentshi e tswetse pele go shomisa serapana tekano ya go feta ngwaga. Mabaka kgolo a go
tlogela serapana ebile aa latelago:
Dipudi le dikgogo difeditse di senya kage serapana ebe sesena le fentshe ya maleba
Serapana sebe sele kgole le morala goka nolofatsa gore meetse a ditshila a shomiswe
go tsheletsa.
Ka gae ba thomile go humana meetse a ma ntshi, aba dumelela go dira serapana se
segolo, sasetlwaedi.
37
Naa go hlokega dilo dife go dira serapana sa go phagamishwa?
Naa serapana sa go phagamishwa se dirwa bjang?
38
MOKGWA WA HLAGO WA GO LAOLA DIKHUNKHUNYANA LE MALWETSI
(Natural Pest and Disease Control)
Godimo ke seswantsho sebontshago tse dingwe tsa dikhunkhunyana/diphidi/digagabi tse
bohlokwa ka serapaneng sa gago. Diphidi tse kamoka ke bakgwera ba rena gomme bare
thusa go laola dikhunkhunyana.
Phapantsho e bohlokwa
Shoma le hlago, gomme o ithute mokgwa wa hlago owe mehlare e kgolago ka wona.
Dikhunkhunyana le ngwang ke karolo ya hlago. Re ka ithuta go hlohlowetsa di
khunkhunyana tse le mehlare yep e re thusago ka serapaneng, ladybirds, praying mantis,
lacewigs, wasps, frogs, lizards le birds, kamoka dija dikhunkhunyana tse di gobatsago
serapana sa rena.di bitswa diji/dihlasela. Ge o ka di tlogela ka serapaneng sa gago, ditlo go
thusa.
RE boletse ka go bjwala merogo ya go fapana mmogo (companion planting) le ka go fetola
fetola. Go ya kgonega go hlakanya merogo le mehlare ye mengwe-ya monkgo wa godimo
yeo e rakago dikhunkhunyana gomme ya bitsa diji/dihlasela (predators)
Mo seswantshong sa ka godimo, nasturtiums le peppermint di bjwadilwe le merogo.
Nasturtium
and mint :
mohlarewa
go
rakadikhunkh
unyane
Praying
mantis: e
jadikhinkhu
nyane
Lacewings
and their
larvae feed on
aphids
Dinonyana,
digwagwa le
maobukedijitsadikh
unkhunyane
Dihlaselatsa di
wasp di
beyamae a
tsonamodiboko
ngtsadikhunkhu
nyane
Centipedes
eats slugs’s
eggs and are
garden ‘s
friend
39
Motlase ke mehlare ye mengwe ya menkgo ya go rasa (strong)yeo oka e
bjwalang le merogo ya gago.
Pyrethrum and Feverfew
Mehlare ye keya leloka la chrysanthemum.Ena le mapolomo a mmala omo
sorolwana (white), yeo e dirago bokgabiso ka serapeng gomme e na le
mpholo wa dikhunkhunyana, E ka bjwalwa ka mathoko go rarela
mepetana goba mola le mola serapana ka moka.
Oka reka peu ya dimela tse, ngwalela go aterese ye e latelago
Mahlathini Organics, PO Box 807, Richmond, 3780, KZN, SouthAfrica.
Marigolds (Tagetes spp)
Dimela tse dika shomiswa ka tsela ya go swans le
pyrethrum. Ena le mohola wa go fetisa go raka do
nematodes (dibokwana tsa go hlasela medu ya
dimela) mo mobung.
Fennel
Fennel ke mohlareyo mo kaone go bitsa diwasps, wasps di bea
mae a tsona ka caterpillarska bontshi baona ka letsatsi le tee!.
Wormwood (Artemisia affra)
mehlare ye e gola bjwalo ka sethokgwa se se golo gomme o swanetse go e
bjwalela mafelelong a mepetana goba lefelong leo e tlobang le sebaka sa go
gola.teye (tea) ya go dirwa ka matlakala a sehlare se a lokile kudu go okobatsa
mokhutlwane le phiso mmeleng.
Khakibos and blackjacks
Ngwang bjo bo shomiswa go raka dikhunkhunyana. Boloka e se e me kae mo serapaneng sa
gago!.
Semela sa ka gare ga cauliflower, lettuce, fennel and onion (nyala)se ka gofa taolo ka botlalo
go aphids le diamondback moth. Seo se bolela gore oka se be le go thlaselwa.
Gogola ka go Kwatla(tiya), Mehlare ya go phelega, Dikhunkhunyana le Malwetsi gaa
hlasela mehlare ye e phelegileng.
Mobu wa go nona, Go tshela podiswa le morole go tshweletsa mehlare ya go phelega. Dira
bonnete ba gore mehlare ya gago gae hloki meetse.
Kgetha mehlare eme kaone kudu ka nako ya puno go tsea peu go yona.
Shomisa peu le dimelana tsa go phelega, tsa go nona. Ge mehlare ya gagoe kase be le
mathomo a ma botse, gago Gore eka hlabolloga gee gola, go kaone o thome fase,
Different kinds of
nematodes
Wasp
Diamond back
moth and its larvae
40
Bjwala merogo ka sehla sa maleba. Go bjwala dimela tse dingwe pele ga nako, e tshireletsa
kgahlanong ya go hlasela. Mohlala ke stalk borer ka gare ga mabele le blight ka gare ga
matsapane (potatoes).
Khupetsa
Ge o tlotsha ngwang, O se tlogele ditlakala ka serapeng gobane monkgo wa ngwang o bitsa
Dikhukhunyana, morole wa meetseomo kaone kudu, o dirwa ka ngwang. Ntle ga fao, bea
ngwang godimo ga morole wa gago wo o bolokilego.
Ge eba thibelo la dikhunkhunyana le Malwetsi gase ya phethagala go dimelana, go sana le
ditsela tse dingwe tsa go laola bothata bjo.
Go tsea taolo ka Bowena.
Dinonyana
Dinonyana mo dimeleng tsa gago,dika rakwa ka
ditsela tse dilatelang:
Shomisa dikotana tse nne le nnete (net) go dira
moseko
Swalela/tshireletsa dimelana ka nnete or motato o
fete godimo.
Goba dira diteratana (mash)o di bofelele
dikotaneng.
Scare crows esa shoma bokaone,ge fela o fela o di
shotisa nako le nako. Dinonyana di tlo tlwaela
morago ga nako.
Cutworms
Tse ke di bokwana tsa go nona tsa mmala o Brown and grey the di
phelago ka fase ga mobu, gomme di ja medu ya mehlare e mennyane.
Cutworms dika kgoboketswa/topiwa mesong, ka mokgwa wa go epa ka
menwana mobung, go rarela mehlare ye e ripilwego. Dibokwana
ntshiwa tsa fiwa dikgogo goba tsa lahlega.
Dimelanadika direlwa dicollars, di beiwa go dukuloga dimelana he do
bjwalwa.netefatsa gore o sobeletsa dicollarfase kudunyana ka mobung
(esebe ka fase ga 3cm,bophaphathi bjwa menwana he mebedi) go sego
bjwalo dibokwana ditlo phuleletsa ka fase ga collar.collar eka dirwa ka
pampiri ya go Tina, (cardboard goba polasetiki ya lebotlelo)
Seedlings and plants are protected
by netting and string
Cutworm and moth
Cutworm collar around
seedlings
From: Productionwithout
Destruction, 1995
41
Mathomo le mafetso abophelo bjwa Dibokwana (caterpillar)tse ntshi
Serurubele se beyela mae, Ona a phaphasha goba Sebokwana, dija dimelana gomme tsa
fetogela goba do pupa,pupa gae ephepe ka selo. Gimme pupa ya fetogela goba
serurubele,ga se je selo, fela se beela mae
Goya kgonega go goketsa dirurubele tsa go fapana ka seetsa.Mabone a ya
timewa boshego, seo se dira gore phelego/tsweleletso ya Mae e
fokotsege.
Snails and slugs
Dika topiwa ka matsogo gomme tsa bolokwa ka
gare ga pakete ya meetse, goba o fepe dikgogo ka
tsona. Dika rata go dija. Sebjwana sa mokoti ka
gare le madila goba sebiditswa di beiwe ka tsela ya
gore molomo o lekane le lebato/mobu fase, di
slugs le snailditlo bitsa ke seela seo, gomme ditla wela
goba wa di topela gomme wa fepa dikgogo, goba tsa lahwa.
Bophelo Baja
tsedingwetsa di
khunkhunyana
Adult moth
Pupa
Eggs
Larvae/Caterpillar
s
Light trap for moths and
other insects
From: Production without
Destruction, 1995
Snail
From: The Complete Book of Self
Sufficiency
Dish set in the ground with
fermented liquid, to
attract slugs and snails
42
Dithlare le mehlare ya teye
Mehlare ya go bjalwa ka bontshi ka go
fapanafapana ska thusa go laola
dikhunkhunyana le Malwetsi.
Dithlare tse dika shomiswa fela ge
mekgwa ya mengwe ya go laola e
paletswe. Bohlokwa bjo bo golo kudu
ke gore ditlhare tsa thlago gadi nyake
tshelete ya ntshi, dika lokishwa ka
gae.
Dintlha tsa go dira seporayi (spray ) sa
mehlare
O ka tlhakanya le ka sesepe (sesepe se steals
feela) go dira gore meetsana a kgoramele
mehlare le dikhunkhunyana. Ose shomise
sesepe sa meetse goba sa lerwele.
Meetse a gago a go tlhakanywa oka shomisa
sefo gore e tlotse ditlakala tseo di ka bago
gona.dika tlotswa ka porashe (brush)ya go
dirwa ka gae ka mabjwana goba dikotana.
Seporayi se se bjalo ka mpholo, gomme dira
bonnete ba gore o apetse dikhunkhunyana
gammogo le dika kamoka tea malwetse
gobotse. Tee dingwe tsa diprai(spray) dika fisa
Mehlare be dile bogale kudu, leka pele
seporayi sa gago go mehlare ese e me kae
(few). Nako ya maleba ya go tshela mehlare ke
ka merithi pele letsatsi le sobela, seporayi se
tlotsa ke pula ge e ena, gomme go swanetse gore o se busheletse.
TaoloyaDikhukhunyana le Malwetsi
IMPORTANT:
These sprays are still poisons.
Make sure that children cannot
reach your preparations. If you
boil up your mixtures, use an old
pot no longer used for cooking.
Wear gloves if you can!
43
Mo fase ke palo ya ye mengwe ya mehlare, sehlare we dirwa bjwang le
gore se shoma eng:
Sekgopa
Mohuta ofe goba ofe wa sekgopa o ka shomiswa.
Shila matlakala ka gare ga meetse(1:5). Seo se bolela gore o
shomisa a go feta matlakala ga hlano ka palo. Sefa meetse a a
shomisa leshela le le sese gomme o shomise seela seo bjalo ka
seporayi (spray), goba omisa matlakala o a shile ebe lerwele, seo o
ka se thinthela (rorothela) mehlareng or mo go dipeu ge o di beya.
Taolo :
Ants, aphids, termites, grasshoppers
Amaranthus
Goga meetsana gotswa matlakaleng a go lekana 1kg (polasetiki ya lebenkeleng
ya go tlala) se se ka dirwa ka go ripa matlakala gomme wa shila ka leswika.
Gomme o tlhakanye meetsana a gona le meetse a sesepe gomme o tsheletse
(spray).
Laola:
Marothodi a Malwetsi ao a dirilwego ke fungi bjwalo ka kolo letlakaleng.
Wormwood (Lengana/ Umhlonyane)
Ripa matlakala ka meetseng a (1:4) gomme o lete matsatsi a 2-7 pele o a shomisa, oketsa ka
sesepe ka seeleng sa gago.
Control:
Dikhunkhunyana le snails ka kakaretso
Snail
Grasshopper
Makeke (Termite)
Aphids
Ditshoshi (Ants)
44
Blackjack
komiki ya go tlala peu e tshelele meetse a tlale gomme o a biditse metsotso he
10, goba o a tlogela a dule boshego ka moka.oketsa ka litere e tee (1litre) gomme
o tsheletse.
Taolo:
Dikhunkhunyana ka kakaretso: aphids, ants, beetles, caterpillar,
cutworms,mites, termites and whitefly.
Pherefere
Ripa dipherefere tse khubedu tsa go baba go tlala komiki.
(Tlhokomela kudu gose tlotsi mahlo!)
Tshela meetse a go lekana do litere the pedi (2litres).
Oka kgetha go tlogela seo matsatsi a mebedi Goya go a mararo (2-3days)
goba wa beya mollong go bidisa metsotso ye 15. Tshelela gape sesepe sa
go ripiwa ka bosesane gomme o tlhakanye gofihla sesepe se tologa.ntsha
mashaledi a pherefere ka go shomisa leshela gofitisa sehlakanywa sa gago.
Ka lebaka la komelelo, shomisa ga tee ka beke,
Taolo :
Caterpillars, aphidsand ants.
Konofolo or nyala
Shila maraka a mararo (3) a konofolo , o a thapitse ka gare ga malepola a mabedi a makhura
a go apea goba paraffin matsatsi a mabedi.sekolotsa meetse a go hlakanywa
ka litere e tee (1litre) ya meetse a sesepe. Fokotsa bogale bjo ka 1:10 ya
meetse gomme o shomise ka seporayi (spray).
Taolo:
Dikhukhunyana ka kakaretso: aphids, mites, wireworms, termitele ants.
Malwetsi bjalo ka dikolo tsa mebalana , blight le damping off. Mohlala ke ruso
(rust) ya dinawa le blight ya tomato.
Whitefly
Mites
Termite
Caterpillar
Thismixture
canburn the
leavesof plants if
it istoo strong!
Termite
Aphids
Ants
45
Marigolds
Shomisa mohlare ka moka. Tsea mehlare ya mebedi goya go he
Meraro, o shile matlakala, medu le mapolomo a yona. Tshela
litere ye tee ya meetse o a thapitse letsatsi le tee, gomme o
oketse ka litere ye tee ya meetse a sesepe, morago o tshele
mehlare. Mashaledi a mohlare aka shomiswa go apeshetsa go
dukuloga mehlare.
Taolo:
Dikhukhunyana ka kakaretso: ants, aphids, beetles, stalk borer.
Malwetse ka kakaretso : Dikolo tea mebalana le blight(blight ya
pele le ya morago)
Matlakala a motsoko
Kgalemo : Motsoko ke mpholo go Dikhukhunyana ka moka le batho. Thlokomela kudu di
tokitsetso tse.
Tsea matlakala a go oma, a go tlala matsogo a
mabedi goba ntlhana ya mafelelo ya motsoko, seo
se lekana le go tlatsa komiki. Oketsa ka di
litere tse thlano tsa meetse, o a beye mollong
metsotso ye 30. Sekodisa. Gomme o oketse ka
sesepe,hlakanya morago o tlogele sehlare sa
gago go fola, tlotsa ga tee ka beke.
Taolo
Cutworms, caterpillars, aphids,
flies and weevils.
Cutworm
Larvae
Bean and
maize
weevils
1 cup cigarette
ends
5 liters ya
meetse
Bidisa
metsotso ya
30
Sesepe se
setala
Aphids
Strain and add soap
46
Dihlare tsa go se nontswe:
Ditlhare tse di dirilwe go didiritswa tsa go go se nontswe, esego mehlare, mehlala e filwe no
fase:
Mashaledi a kota
Tlhakanya lelepola le tee la go tlala wa go tshologa ka masheledi a kota le litere ye tee
(1litre) ya meetse a sesepe, O a tlogele boshego ka moka.
Fofoletsa kgahlanong le Dikhukhunyana ka kakaretso.
Tlhakanya lelepola le tee la go tlala wa go tshologa ka mashaledi a kota le litere ye tee ya
meetse a sesepe.tlhakanya le lebekere la meleke wa go baba, o oketseka di litere tse 3 tsa
meetse.
Taolo: moutamo mehlareng le
dikhunkhunyaneng ka kakaretso. Also snails,
slugs, and cutworm
Phatlalatsa morole wa kota ka go rarela fase
mohlareng gomme o a tsheletse ka meetse bo
nyenyane go tsena mobung.
Folouru (Bupi ba go paka)
Tlhakanya le lepola le legolo la folouru ka gare ga litere ye tee ya meetse, tlotsa seo ka fase
ga matlakala fao go nago le mites le aphids. Tlotsa mesong ge letsatsi le tlhabile.
Taolo :Spiders,
mites, caterpillars and
aphids.
Maswana
Tsheletsa thlakantso ya litere ye tee ya maswana le diletara tse 10 tsa meetse go laola
digoko le malwetse a go swana le mouta mo maphoding (pumpkin), thlema ga tamati le
matsapane le mosaic virus go di pepere (peppers). Dira seo morago ga matsatsi a mangle le
a mangwe a lesome,
Greyish-white mould
Yellow spots and dead
tissue
POWDERY MILDEW:
Fine, white floury powder mostly on the
upper surface
Aphids
Mites
Caterpilla
r
47
Liquid manures/compost teas
Tlhakanya fotshelo (spade) sa go tlala ka morole ka gare ga di litere tse 10 tsa meetse.
Gomme o beye matsatsi a 10-14.
Fokotsa bogale ba morole wa diphoofolo ka 1:4
Shomisa morole wa teye ole ka tsela ya ona.
Tsheletsa tse mehlareng ya gago morago ga matsatsi a 7-10.
Taolo :
Tshireletsa ka kakaretso kgahlanong le dikhunkhunyana le malwetse. Di raka aphids,
caterpillars, grasshoppers, beetles, mites le cutworms
48
TLHOKOMELO YA MEHLARE (Pest Control for Fruit Trees)
Go bjalaka go hlakanya.
Kese tlwaedi gore mehlare le dimela tea dingwe di golemmogo, gona le gore di ikemenoshi,
ge o bjalamohuta o tee wasemela, Dikhunkhunyanaditloiketlaka go iphepa. Bjalwamerogole
dimela tsedingwegaregamehlaregohlohleletsa/gokadikhunkhunyanatsago thusa go
laoladikhunkhunyanatsa go se nyakege. Gommetekatekanyetsoe kgonega.
Go yakgonega gape go bjaladimela
tsangwaga, bjalokabjang (oats,annual rye
grass) le legumes (Veitch, lupins) tse di
golamarega,
gommetsahwakaserutwana(summer) go
thusagodiratsa go khupetsamobu le morole.
Goba go yakgonega go godisa dimela
tsasarurimekgahlogamelaeneyamehlare. Fa
otlohlakanyabjang (rye grass,fescue)legumes
(maraka) (clover, lucerne) le dihlare
(comfrey, chicory). Mehlare ye
ekafokotswagantshi, gommeditlakala tea
shomiswa go khupetsamobu, go diramorolegobabjalokadijotsadiphoofolk.Phapanoyentshi e
dira gore gobe le dikhunkhunyanatsentshitseodikathusang go laoladikhunkhunyana le
malwetsi.
Taoloyadikhunkhunyana le malwetsimehlareng ta dikenywa.
Go godisamehlareya go phelega (healthy)kemathomo a mabotse. E matlafetsegomne e
ganetsadikhunkhunyana le malwetsi. Shomisamorole o montshi, podishwa, go
khupetsagammogo le ngwangmehlarengyagagonako le nako,
Mekgwatemengweya go godisamehlaregobaya go phelega le ye maatla.
Go godisa Marigold, leeks le comfrey gauswi
go gokadikhunkhunyana,
Thlohleletsagobagonagadinosi, dinosi di
thusago pollinate mapolomoa
mehlareyadikenywa,
gommeyatsweletsadikenywa, thlohleletsa Bob
a
gonagadijitsadikhunkhunyana(dikhunkhunyanatsabohlokwa)Dikhunkhunyanatsedijadikhunk
hunyanatsedingwegommetsatsweletsamokgwawahlagowa go laoladikhunkhunyana (tsa go
senyakege), tse di akaretsaladybirds, lacewing, wasp, praying mantis.
49
Praying mantis ejadikhunkhunyanatsamehuta ye
mentshi.
Wasps di beyelamae a
tsonakagaregadibokotsa go
phelagobadicaterpillars.ge Mae a
phaphasadijadibokotseo.
Lacewing dijadiaphids
Ladybirds dijadi aphids the dintshi le
dikhunkwana.
Digwagwadijadiboko, caterpillars,
slugs, le di snails.
Dragonflies dijadilotsa go fofa, aphids le
meaning.
Dira di thlakantsotsebonolo, gobapidiswa yeo tlarakangDikhunkhunyana le Malwetsi
Seporayisakonofolo le nyala
(difetsamatladikhunkhunyanatsedintshi)ripaganyakonofologobanyala ye tee, di
thapitsematsatsi a mabedikagaregaparaffin, oketsaka 0.5litere yameetsegomme o
ntshekonofologobanyalakomeetseng, fakelasesepesunlight se setalasa go etekanela
50
(medium bar), gomme o thlakanyegofisa di tologakamoka,seo se tlothusa gore meetse a
kgoramelematlakala a mohlare.fokotsabogalebameetse a ka 1:10 gomme o mehlare.
Thlakantsoyametshoko (tobacco ): se seswanetse go
shomiswagabotsekageSeoelepholoyobogale,gommesekabolayadinosi le dikhunkhunyana.
Bidisagofihla go 0.5 yakomikiyamashaledi acigarette
gobamotshokokagaregalitere ye tee yameetse. Ntshameetse
awe gomme o a hlakanye le meetse a di literetsepedi,
tshelelamohlare.
Go theyantshi (fly)tsadikenywa:
dintshitsadikenywadisenywadikenywamoragonakokasehla,
kamokgwawa go do hlaba/Loma gommetsabeyelamae last
garegadikenywatseo. Di bokwana di
phaphatsetsakafaogommetsabodisadikenywa.dintshitsadikenywadijadikenywatsa go
butswagoswana le plums, grapes leorange. Oka Tlatsasa go theyasagagokameetse ago
tlhakanywa le Kenya (shomisaKenywaefegobaefeya go ba le monkgo o mobose), meetse le
swikiri. Di fofitsaKenywa di tlofofelakagaregasetheoseo go nyaka go ja, gommeseka se
humane tselaya go tswa gape.
Mokgwa o mongwewa go
swaradintshitsadikenywake go tlhakanyaBovril
goba Marmite di tlhakanye le mpholowago swana
lemotshokowa go kopanywa (wakagodimo).
Dintshitsadikenywadikalaolwa gape
kagotopadikenywatsawelafase le tsa go
bolakafasegamehlaretsatsikatsatsi, Dikenywadi
topelwekagaregapaketeyameetse, Gore dibokwana di kgame
k meetse. Dikenywa di kafiwadikgogo le dikolobe. Go
bohlokwa Gore dibokwanadisekgomefase. Di
phulagotswakagaregaKenywagophula go
tsenamobunggommetsathomabophelo bio
bongwebadintshitsadikenywa.
Raretsa go bofamohlarekapampirigobaleshela la go hlotswakamakhura go
rarelakutuyamohlareo mongwe le o mongwe.
Makhuraasekgomekotakageelempholo.
Dikhunkhunyanadifegobadife, Ants le
Dikhunkhunyanathe dingwetse di
tsamayangmohlarengditlokgoramelatsahwa.
51
Malwetse go swana le mildew
(bosweubapuweremahlakaleng kudu
modiapoleng, di pears le vines,), dikolwanatsentso
(mebalana ye mentsodikenyweng le mahlakaleng)
le go retogalgamatlakala (kudugo peaches le
nectarines)
dikalaolwakamokakagothinthamehlareledikenywakasulphur goba copper-
oxychloride. Dichemical/dihlaretsedikahumanegamabenkeleng a
dilotsadirapana le a mangwemabenkele a di hardware.
52
MATSENO A GO BOLOKA PEU (Introdcution to Seed Saving)
Go tsa temo le dirapana, Poloko ya peu ke go ithuta go boloka peu goba ditsweletswa tse
dingwe le tse dingwe (bjwalo ka tubers)gotswa gomerogo ya go thlola peu e bulegile, grain,
meriana le mapolomo go re dishomiswe ngwaga ka ngwaga, gammogo le dimake, mehlare
ya dikenywa, diberries tsa mengwaga le mehlare.
Poloko ya peu ke motheo wa goikemela bjwalo ka mobjwadi wa dijo tsa selegae. O ka
ikgethela bontshing bjamehuta ya dibjwalwa tseo o dinyakago gomme wadi boloka. Gago
hlokagale gore o reke peu. Gona gape mehuta ye mentshi ya dipeu tseo balemi badi
bolokago goba tseo ba direkago gomme morago gago godisa dimela ba epolokela peu.
Kgodiso gotswa semeleng goya Semeleng,
Go akaretsa tse di latelago:
Go thunya ga peu mobung,
Go bjalolla
dimelana/dimpsanyana,
Go hlokomela mehlare ya go
kgethega ya go phelega gofitlhela
e gola, gore
Dipeu tsa yona dika kgobokanywa,
gomme
Tsa bolokelwa ngwaga wago
latela.
Dimela di tlwaela lefelo leo di golelang go
lona gomme tsa tsweletsa peu ya go ba le
dika tsa lefelo leo, di tsweletsa dipeu tseo
di kgonago go kgotlelela lefelo leo
bokaone.
Gona le dilo tse mmalwa tseo o hlokago godi kwesisa ka mokgwa wo dimela di shomago ka
gona gore o tswelele gobolokeng peu ga gago. Seripaneng sese latelago, retlo boledisana ka
tshelelo ya bonna go thlola peu (thlolo ya peu ya mohlare ka boona le thusano ya mehlare
go thloleng peu), tshelelo ya bonna e direga bjwang, le gore o kgetha le go boloka bjwang
peu.
Mapolomo
Mehuta ya merogo yago fapana e tsweletsa mapolomo a setho
sa senna (anther) le sa sesadi (stigma) lepolomong le tee. Seo se
bitswa lepolomo a go kgethega.
La go ja: mohlala wa lepolomo la go kgethegamo karolo ya
sesadi( stigma)se rareditswe ke karolo tsa senna (brinjal)
Lege gole bjwalo, dimeleng tsa lefela(lebele) le leloko la maraka
(cucumbers, magapu, mafodi, tse dingwe), karolo ya senna le ya
53
sesadi di semeleng se tee fela mapolomong a go fapana. Ao a
bitswa mapolomo ago se kgethegi.
La go ja: karolo ya banna le ya bosadi molepolomong la samela
sa lefodi di bulegile go bontsha bonna le bosadi mapolomong
ago fapana.
Thlolego ya peu.
Thlolego yapeumehlareng e direga ge bonna bo
tsenaka gare ga bja bosadi. Mapolomong a go
kgethega hlolego ya peu e direga ka bonotshi.
Mohlala wa thlolego ya peu mapolomong a go
kgethega
oLettuce, tamati, capsicum (pepere) le
okra dinale karolo ya senna kgauswi
kudu le karolo ya sesadi fao elego gore,
ge moyanyana oka foka, oka dira gore
karolo ya bonna e wela ka gare ga ya
bosadi mo lepolomong le tee gomme seo sa thlola peu, a ehlolela peu ka bonoshi,
efela lege ele mapolomo a leloko le tee aka direlana peu.
Ka kakaretso, mehlare ye e itirelago peu, eka bjalwa kgauswi le kgauswi(4-200m),ntle le
gore e tshelelane bonna. Efela esale kakanyo ye botse go aroganyamehlare ya go fapana ya
leloko le tee kgole le kgole (bjalo ka,mehuta ya go fapana ya lettuce)ka gore tshelelano eka
direga kudu fao elego gore karolo ya bonna eka sepetswa ke
moya. Tseo di akaretsa gape le sepenatshe le beetroot.
oGo legoro la dinawa le diponkisi,Thlolego ya peu ka
bonotshi e direga pele ga ge lepolomo le bulega.
oYe mengwe ya mehlare ya go kgethega e hloka go
thlakantswa gore e dire peu. Go hlokagala
dikhunkhwana go tsamaisa karolo ya bonna go thusa ka
thlolego ya peu. Nyala, kherotse (dithlola peu ka thuso
ya seboba le dintshi)khabetshele, erekisi, di wela
lelokongle. Seo se bolela gore mehuta kamoka ya leloko
le eka thusana(cross pollinate).
La go ja: nosi e tshela bonna hlogwaneng ya lepolomo la nyala.
54
mohlala: dibrassicas di tshelelana bonna ka bo tsona.gora gore
khabetshe, broccoli, cauliflower, kale le brussle sprouts di tshelelana ka
bo tsona, gomme Chinese khabetshe,erekisi le Mogwaripa sepenatshe
di a thusana kage ele tsa leloko le tee.
La goja: semelana sa khabetshe.
Dimela tsa go thusana go dira peu, di tsweletsa dimelana tsamehuta
yago fapana ya go ba le kgotlelelo ya boemo ba go fetoga fetoga
bjalefelo.
Mohlala wa Tlholego ya peu mapolomong a go kgethega.
Dibjalwa tsa go se kgethegi di hloka moya goba dikhunkhwana bjalo ka
dinosi go sepedisa karolo ya bonna gotswa semeleng sa monna goya
karolong ya sesadi semeleng sa mosadi.
Mohlala, lefela/lebele le hlola peu ka go tsenelwa ke peu ya go sepedisa
ke moya. Mabele a mantshi a tshelelwake moya, go akaretsa leroro,
leotsa le ntso. Karolo ya bonna ya go sepeditswa ke moya eka sepela lebaka le letelele
(dikilometara tse dintshi) mo moyeng pele efihla fase.
Maraka ( lefodi, magapu, gourds le khukhumba) a tshelelwa bonna ke dinosi. Mehlala ye
mengwe ke phopho le asparagus.
Tshelelano ya bonna le dimela tse shele (hybrid)
Dipeu tsa merogo dika bolokwa go bjala dimela tse dingwe nakong ye e tlago, efela gase peu
ka moka yeo e swanetswego go bolokwa, mehuta ya peu yeo e swanetse go bolokwa ke peu
tsa gaborena (local)tseo elego gore ke kgale di bjwalwa lefelong le itseng lebaka le letelele.
Dimela tsa go etirela peu (bjalo ka dinawa le diponkisi) , le tsa go thutswa (bjalo ka pepere,
khukhumba le kharotse).
Mehuta ya gorekishwa ya F1 hybride tlwaelegile mo merogong ya go bjalwa mehleng ya
lehono. Lege gole bjale, peu ya dimela sa go hlakantshwa gase ya swanelwa go bolokwa, ka
Gobane peu yaF1 hybrid e hlolegile ka hlase ga kgatelelo gotswa dimeleng tsa maloko a go
fapana, dimela tseo elego gore ka tswanelo gase tsa swanela go thusana go dira peu. Peu ya
gotswa semeleng sa go hlakanelwa etlo tswelela ese e phelegi goba ya tsweletsa mehuta ya
go fapana ya ditsweletswa.
Gore bheke e swere peu ya go hlakanelwa (hybrid) o bona ka leswika le:
Go laola thlolego ya peu dimeleng tsa go thusana
Semala se sengwe le se sengwe seo se tsheletswego karolo ya bonna ke nosi goba moya se
hloka go arogantswa le mehuta ye mengwe ya dimela tsa go swana naso go emisa gore se
sehlwa se tsenelana le dimela tse dingwe. KA fase ke mekgwa yeo oka e lekago go tsweletsa
gohlwekadipeung.
Digoditse o di arogantse:
Godisa dimela tsa go thusana bokgole bja 500m goba go feta, ke bokgole bjo elego gore
dikhukhwana di ya bofofa, le ge ele gore nosi e fofa bokgole bja 4km. Ditshitisotse di
F1
55
fokotsago moya goba Dikhunkhwana bjalo ka hedges, meago, goba maporitshe aka fokotsa
Tlholego ya peu kamogwa wa go tshelela ya bonna.
Di aroganye ka nako:
Seo se kgonega ge dimela ka moka dipoloma(ntsha mapolomo) ka nako e tee, bjalo ka lefela
le mosonoro polomo. Tshelelano ya bonna e ka thibelwamo dimeleng tsa go fapana, tseo di
hlohlorago bonna ba tsona ka dinako tsa go fapana ,kago bjalwa mathomong,gare goba
mafelelong a sehla.
Ditshireletso:
Seshireletso (ntlwana) se hlokega go shomisheswa dimela tsa go thunya mapolomo lebaka
le letelele,bjalo ka khabetshe, pepere(pepper)le pherefere.beya dintlwana tsa go dirwa ka
leshika go khurumetsa dikotana tsa mapolomo a
mehuta ya go fapana go thibela dikhunkhwana ka
moka, tshelela bonna ka seatla.
La goja: tswalelela dimela tsa pepere ka gare ga
ntlwana ya nnete ye nnyane.(Gotswa go sentara
ya lefase ka ya merogo, ya boloka peu ya morogo
ya gago).
Tswalelela mohuta o tee,yemengwe o e tlogele
Seo se ka dirwa lebakeng la go thusa Thlolego ya
peu ka go shomisa letsogo mapolomong a go thunya ka nako e tee, mehuteng yeo e
thusago ke dikhunkhwana go thlola peu. tswalelela mohuta o tee gomme mohuta o
mongwe o thuse ke dikhunkhwana.
Gape o boye o khupetso mohuta wa bobedi gomme dikhunkhwana di thuse wa pele,
morago gage e tsheletswe, mehut ka bobedi e
swanetse go khupetswa gofihlela e fetsa go
thunya.
La goja :serapana sa merogo sa goba le bontshi
bja dintlwana tsa go aroganywa.
(gotswa gowww.alcoopershomecountry.blogspot.com/preserving our seed heritage)
Go dira ntlwana ya moema nosi
Go dira ntlwana ya moema nosi ya go swanela merogo, O hloka lashika(fly-screen) la
masheleng a fase(cheap) goba nnete ya metara o tee (1m) ka metara tse tlhano(5m) ,
56
mahlokanoka a mane goba dikotana tse di sese, le thapo gammogo le motato wa serapana.
Seo se dira ntlwana gore ebe e kgolo go lekana dimela tse
tharo goya go tse nne.
Ripa karolwana ya go lekelelana ya goleka (1 m × 1 m) go
tswalela ka mo godimo. Tswalela mathoto go ya ka botele
bja diphata tsa gago. Shomisha lenti goba thapo go
raretsa diphata gore o tle o kgone go bofela leshisana le
go lona.
Go khupetsa mehlareya gago, epela mahlokanoka a mane
go dira sekwere (square) sebe ka fasenyana ka go bulega
go na le bogodimo ba ntlwana ya gago,gore di tswelele ga
nnyane gona le botelele bja ntlwana. Bofa motato go
rarela bogodimo ba lehlakanoka le lengwe le le
lengwe,gomme o raretse thapo sekwereng bogodimo ba
mahlakanoka awo a tswerego ke motato gore a se ke
awa. O bowe o raretse gape thapo ya bobedi fase go
mahlakanoka go thibela gore a seke a raga dimela. Morago o
fakela ntlwana ka godimo ga mehlare gomme o swareletse
ka go tshela mabu goba maswikana ka mathoko fase.
Godimo ka go la gija: mohlala wa ntlwana ye bonolo ya go
dirwe ka leshika (nylon).(From www.realseeds.co.uk) la goja:
ntlwana ya go tlhola peu ye e dirilwego ka dikotana le nnete
tse diswarwetsego fase go thibela dikhunkhwana go tsena.
Go khupetsa ka bekana le tshomiso ya matsogo go tlhola peu.
Ge ele gore mekgweng ya ka godimo ya go aroganya gae kgonege go wena, goba
onyakagoba le taolo ka botlalo gore ke mehlare efe ye eka thusanang go tlhola peu, oka
tshelela mapolomo bonna ka Bowena mohlare o tee o tee gomme wa tswalela
dihlogwana/mapolomo a dimela ka leshela goba mokotlana wa pampiri, Tsela ye e shoma
bokaone mo dimeleng tsa mapolomo a magolo, bjalo ka
mafodi goba lefela.
Shomiso ya bheke e hlokagala go tloga letsatsi pele
hlogwana e bulega go fihla ka nako ye lepolomo le
hlohloregago semeleng, bjalo mekotlana gae gapeletsege
gore ebe ya go kgotlelelalebaka le letelele. LE ge gole bjalo, e
swanetse go swalela lepolomo ga botse go thibela
hlohlorego ya bonna goba go amogela bonna gotswa
dimeleng tse dingwe.
Lagoha: Hlogwana goba lepolomo last lefela le khupeditswe
ka mokotlana wa pampiri lebaka kamoka last thlolego ya
peu go netefatsa tsweleletso ya go hlweka (mehuta) (gotswa
go www.info.seedsavers.org)
57
Mokotlana o swanetse go dirwa ka pampiri ya go kgona go
busa moya gore semela se humane letsatsi, moya le
meetse. Mokotlana wapampiri o shoma mafelong a go oma,
efela eka dira gore gobe le gobola/senyega gobabho thibela
lesedi ge go thapile.
la goja: polasetiki ya go tsentsa moya ‘leshela’e
tswarishitswe ka pekse go khupetsa lepolomo la lefodi.
(gotswa www.realseeds.co.uk)
Go tshelela maraka(cucurbits)bonna ka letsogo go akaretsa
go kgetha mapolomo a bonna le a bosadi a atlogo thusana letsatsi pele a shomiswa, ge a
thoma go bula hlogwana. Gomme a tswalelwa ka go bofiwa ka tapegofihla mesong ya go
lateral, ge gotlo tsewa bonna gotswa lepolomong la bonna goya go la bosadi, gwa busa la
swalelwa gape go dumelela bonna go nontsha
lepolomo la bosadi. Tape e tlogela lepolomong
go fihla ge lepolomo le thlothlorega gomme le
wena fase. Gomme Kenywa ya gona e beiwa
lehlo go tlo kgoboketsa peu gotswa go yona.
La goja:lepolomo la bosadi le bofilwe ka tape go
thusa tlholego ya peu(
gotswa:www.chickensintheroad. com / hand-
pollinating squash)
Mokgwa wa go kgetha peu
oPeu e swanetse ebe le ditlabekelo tsa go swana le semela seo etswago go sona. Ge o
bjetse brinjal e telele, purplet, tsea peu gotswa kenyweng ye telele, e purple, ge
Kenywa e bonala e fapana/fapogile Seo se bolela gore le peu etlo fapana
oTomula dimela tseo di bonalago disa kgahlishe pele di poloma. Bjalo ka dimela tsa go
gola ga nnyane, tsa go fokola/goba le malwetsi goba tseo di thlolago peu pele ga
nako.
oBuna peu gotswa dimeleng tsa go phelega le go bogela gabotse.
oBuna peu yeo e tswelelago ga botse gotswa dimeleng tse di sokolang, bjalo ka
phiso/phefo ya godimo, dimela tsa go lwesa malwetsi goba go hlaselwa ke
dikhunkhwana.
58
oBuna peu fela gotswa dimeleng tsa go
phelega. Ge matlakala goba dikenywa di
bonala go senyega, o seke wa shomisa peu
gotswa go sona. Malwetsi a sepela le peu
gomme a tlo bonala semeleng sa go latelago.
oGape ose bune peu ya go ba le bolwetsi bjalo
ka go bipa (mould)goba mmala o boraone.
oO seke wa buna peu gotswa dimeleng tsa di
bolted . Bolting ke ge semela se eba le peu
pele ga nako, seo seka dira ke goimelega ga
semela, bjalo ka gofisa goba komelelo, efela
e agilwe le yona. Bjalo ge o tsea peu gotswa
semeleng se se dirilego peu , o dira bjalo go
godisa semela se se tlago go dira peu pele ga
nako, goba sa go tsweletsa peu ka pela. Seo
se bohlokwa kudu mo dimeleng tsa go swana le sepenatshe samustard le lettuce ge
o nyaka matlakala a lebaka le letelele.
oBuna peu ge e lokile. Peu ya gose gole gabotse ekase gone go mela, kage ese e fetse
go bopega ( peu ya mmala o mo tala goba ya go thapa). Peu ta go gola kudu e
phakisa ya bola pele e bjalwa. Oseke wa buna peu yeo e gobaditsego ke
dikhunkhwana goba go gobala ka tsela efe goba efe, peu e mela fela ge e feletse.
Taelo ya go boloka peu ya dimelana tse di kgethilwego.
Tafola ya Sekgoba sa go aroganya dimela
Semela
Sekgoba sa go
aroganya
Mothutshi
thlolegong ya peu
Thepe
~1000m
Moya,
dikhunkhwana
Lamb's Quarters
~ 1000m
Moya
Diponkisi tsa go
tlwaelega
0m
Ka bo tsona
Diponkisi, Lima
0 to 2m
Ka bo tsona
Nawa
0 to 2m
Ka bo tsona
Leroro
800m
Ka bo tsona
Lefela
800m- 3200 m
Moya
Chinese Cabbage
~ 400m
Dikhunkhwana
Chinese Mustard
~ 400m
Dikhunkhwana
Kale
~ 400m
Dikhunkhwana
Mokgaripa
~400 m
Dikhunkhwana
Matanda
500m or more
Ka bo
tsona,Dikhunkhwana
Lefodi
400m - 800m
Dikhunkhwana
Legapu
400m - 800m
Dikhunkhwana
Gourds
400m-800m
Dikhunkhwana
Buna peu gotswa go dimela tsa bonyane bja
go lekana tshela (6) tseo o nyakago go di
boloka. Go dimela tse dingwe bjalo ka nyala
o swanetse go boloka peu go swa go dimela
tsa bonnyane bja go lekana masomepedi
(20) go dimela tsa go swana le
sonoropolomo le lehea peu a ka bolokwa go
swa dimeleng tsa magareng ga 50 le 100. Go
lehea la mebalabala o ka lahlegelwa ke
mmala ge o somishitse peu ya go tswa
dimeleng tse nnyane.
59
Go shoma ka sekgoba(distance) sa goaroganya goka ba boima ntle fela le ge motho goba
sehlopha se godisa mohuta o tee wa semelana gomme sehlopa/motho yo mongwe a godisa
mohuta o mongwe. Dikgoba tse di bohlokwa ka ge di go thusa gape le gore o bjale bogole
bjo bokakang le moagisane wa gago go thibela go thusana ga dimela thlolegong ya peu.
Peu e humanega kae?
Hlogwana ya peu
Mehlare ye mengwe enadipokete (pocket) tsa go swara peu, bjalo ka diponkisi . Tse di
swarago peu, bjalo ka diponkisi le legoro la dinawa, tse di
bitswadigora/(legumes). Gantshi di itirela peu ka
botsona. Bjalo gago hlokagale go aroganya mehuta ya go
fapana.
Go kgoboketsa peu, dumelela dipotlana go golela
mehlareng gofihlela di fetoga goba tse tshehla gomme
tsa omelela, ka nako ya pula (monyola), kgoboketsa
dipotlana ka e tee e tee ge dile kgauswi le go fetola
mmala gomme o di ale lefelong la go utamela pula la
goba le moya wa go foka gofihlela dipotlana di oma . Ge
di omile, khurumolla dinawa ka dipotlaneng gomme o
tswele pele go di omisa. Dinawa di swanetse go oma kudu gore ge o dikgama di nywathege,
esego go potega(go tlogela meno). Boloka ka sebjaneng sa go swalelela moya-ge di omile wa
maleba, o boloke lefelong la go iketla (cool) leswiswing, dinawa ditlo kgotlelela nako ya
mengwaga ye meraro.
Ge e le gore ona le bothata bja diweevils tsa goja peu ya gago, khurumela sebjana gomme o
se beya ka foritshing/aeseng (freezer) ka pela morago ga go e omisa tekano ya beke; seo se
tlo bolaya Mae ka moka a dikhunkhwana pele aka phaphasha. Morago ga go ntsha sebjana
ka foritshing, beya sebjana se boele temperatsheng ya yona (room
temperature) pele o sebela, go sego bjwale dinawa ditlo goga
mphufutso (moisture) gotswa moyeng.
Semela sa matlakala bjalo ka lettuce le Swiss chard do mela katana
gotswa bogare bja semela. Lepolomo le peu ditlo direga gotswa
kotaneng nyeo.
Brassicas (leloko la khabetshe) e thoma ka go tsweletsa hlogo, goba
matlakala a mokgobo. Mohlala ke khabetshe, cauliflower,
broccoli,kholrabi, kale,khabetshe ya machina le mustard spinach.
Morago ga fao, ka sehla se sengwa sa go hutumela, kotana ya
lepolomo e tlo golela ka ntle gomme dipotlana tsa peu tsa tswelela go yona. Ka nako ye
ngwe go hlokagala go ripa ka go tsenelela hlogwaneng go thusa kotana gore e tswelele,Seo
seka tsea lebaka la dikgwedi tse lesome seswai (18).
Meloko la khabetshe a hloka nosi go sepedisa bonna gotswe mohlareng goya mohlareng. O
hloka dimela tse dintshi ka fao go gonegago go tsea peu gotswa go tsona (esego ka fase ga
6, efela go fihla go 20). Semela we tee ka go sona seka no hloka peu. Brassicas e thusana le
semela were goba sefe sa leloko. Khabetshe e thusana le cauliflower goba broccoli goba
Beans
Lettuce
diponkisi
60
khabetshe ya ma-china!!! Go bohlokwa go aroganya meloko ya gofapana ya
khabetshe gore o humane peu.
Dimela tsa medu bjalo ka kharotse :Ka mohuta yo wa semela, hlogwana e
tlo tia/kotana gomme ya ba bothata, ya tsweletsa kotana ye telele fao go tlo
go mela mapolomo le peu. Seo se ka tsea lebaka la dikgwedi tse senyane
(9).Seboba le dintshi di rwala bonna gotswa go mokgobo (umbel)wa peu
goya go omongwe goba semela se sengwe. Dimela tse dingwe tsa leloko la
umbelifferae (mapolomo a sebopego sa amporela),di shomisa mokgwa wa
go swana. Mohlala ke Celery, pass key,fennel le parsnips.
Dimela tsa modu bjalo ka nyala: Semeleng se sebjalo
sa modu, kotana ya lepolomo e hloga ka sehla sa
bobedi sa borutho, kage semela se tseya mengwaga he
mebedi go gola. Kotana ga ena le matlakala,e na le
Sekgoba sa moya (hollow),e bothata , gape e ka gola ka
botelele.
Dimela tse dingwe tsa leloko le (Amaryllidaceae) ke leeks,shallots,
konofolo, nyala ya gohloka kutu, matlakala (chives)lematlakala a
konofolo.Dimela tse di thuswa ke nosi thlolegong ya peu. Thlolego ya
peu e direga ka gare ga lepolomo go mapolomo a mannyane le
semeleng se sengwe goya go sesengwe. Peu ya dimela tse 20 e
swanetse go bolokwa go matlafatsa mehuta ya peu (variety). Peu ga di
lokele go bunwa ka nako e tee go hlokagala gore di bunwa ka nako ye di
lokilego ka yona, ka ge di rata go pharoga gomme tsa fofisa ke moya.
Tlogela peu semeleng gore e ome. Mo semeleng seo elego gore
hlogwana e ya pharoga gomme peu ya fofa, o tlo swanela go e
kgoboketsa ka pela ge e oma,gona le go emela dipeu di loka ka moka. Mohlala ke lettuce,
kherotse, parsnips lenyala.
Peu ya dikenywa
Kenywa e tsweletswa fela morago ga gonontshwa ga
bogare bja bosadi (ovules) go direga. Bogare bja bosadi
bo hlolega go tsweletsa peu ka gare ga kenywa.
Kenywa e bunwa ge e le lebaka le letelelenyana e
botswitse. Mohlala ke tamati, pherefere, capsicums
(pepere ya tala), gooseberies le brinjal.
Semela hlogo
ya peu tsa
carrots
Pherefere
le peu ya
yona
Legoro goba
mehuta la
dipherefere
61
Tamati le capsicums di dira peu ka ntle le thuso. Dimela tse dingwe ka lelokong la
Solanaceae bjalo ka perefere le brinjals di ya thusana
go thlola peu. Ge o bjetse mohuta wa go feta o tee wa
perefere, di swanetse go aroganywa. Go sego fao o ka
humana dimaka fela.
Mafodi,magapu, gourds le squashes di bunwa do
butshwitse kudu gomme tsa tlogela a dibeke ke
mmalwa gore peu e fetse go gola. Gona le mehuta ye
mentshi ya mafodi le magapu. Mehuta a moka ya
mafodi e tshelelane bonna, efela aka seke ya thusana
le magapu,khukhumba goba marrows, tseo elego gore
di ka lelokong le tee (cucurbitaceae). Mo lelokong le
gona le go thusana ga mohuta o tee fela esego
lelokong ka moka. Mohlala ke khukhamba e kese
thusane le lefodi. Mokgwa o mo kaone (mohlomongwe
wona fela) wa go boloka peu ya lefodi ka gae ke go
tshelela kenywa bonna ka letshogo.
Lelokong le, semela se na le mapolomo a bonna le bosadi. Mapolomo a bonna a gola
kotanego e telele e sesnyana gomma a bulega pele ga mapolomo a bosadi, ao a golago
kotaneng e nnyane gomme ana le go roroga ka fase.
Khukhamba le marrows di tlogelwa semeleng gofitla digola go lekanego; khukhamba etlo
fetoga e poraone (brown) gomme marrows ya ba e yellow e kgolo (kudu).
Dipeu tsa go jewa.
Mohlala ke lefela, dinawa, peas le mosonoro polomo. Tse di tlogelwa semeleng gofihlela di
gotse gomme di omile.
O tseba bjang ge peu ya gago e lokile?
oKenywa e na le modumo wa lefela (hollow sound) gape/goba kenywa e tlogelane le
lekabi. Mohlala: lefodi, cucumbers. Mo dikenyweng tse go thusa ge oka tlogela peu
ka gare ga kenywadibeke morago ga go dikga.
oMmala, bogolo le seemo saKenywa. Mohlala: Tamati le pherefere ye khubedu,
aubergines (purple or yellow). Pepere ye tala e hloka go tlogela go fihlela e fetoga ye
khubedu. Ge ele ye tala gase ya gola go lekana!!!
oPotlana e pharoga. Mohlala:diponkisi, legoro la dinawa,dinawa.
oGo oma.Mohlala:kherotse, coriander, lettuce, sebinitshe, khabetshe(hlogwana ya
peu e fetoga poraone ka mmala gomme ya oma)
Go hlwekisa peu
Go hlokola
Dipotlana le dikotana di hloka go tloshwa peung, ka Gobane dika fihla dikhunkhwane,tsa
hlasela peu e bolokilwe.
Bonna le o tshadi bja
letsoba (lepolomo)
62
oPeu le dipotlana di foshetswa moyeng gomme
dipotlana tsa tsewa ke moya.mangkinyana wa go
rapalala wa go telefatswa (elongated) o shoma
bokaone.
oGoba Tshela peu ka sekotlelwaneng gomme o se
shikinye gofihla ditshila di phaphamala ka godimo.
Gomme ka boiketlo butswetsa dipotlana tseo.
oPeu ya ka dipotlaneng(peas,dinawap ge ele ye ntshi
eka tshelwa ka lesakeng gomme la gatakiwa goba la
betwa ka kota. Dipotlana tsa go omelela di ka hlokolwa
(winnowed)
Hlwekiso ya meetse
Mokgwa wo o shomiswa dimeleng tseo di swarago dipeu
ka gare ga kenywa ya go thapa, bjalo ka tamati, legapu,
lefodi le khukhumpa (cucumber)
oNtsha peu o e tshele ka sebjaneng se segolo sa
goba le meetse gomme o fogohle peu kudu. Tsholla meetse gomme o beye peu
lefelong la go etekanelagore e ome.
oBidisapeu ya tamati le khukhumpa. Dipeu tse di dula ka gare ga kenywa gomme di na
le jelly ka fao dia thelela. Jelly ye e hloka go tloshwa pele gage peu e mela. Go thusa
le go kgetolla peu go dipeu tsa go tswara ke tlhama (seed-borne
diseases).
Mokgwa:
Tshela peu ka gare ga sebjana. O tshele meetse go di khupetsa. Tshela
lelepola le tee goba a mabedi a leswai morago o feretle/huduwe
gofihlela le tologa.
Bjalo tlogela moswako o lebaka la matsatsi a mararo goya go a mane
(esego go feta). Gotlo tswelela lehulo go bontsha gore go betse
gomme jelly e tologile.
Pula/hlaswa peu ka meetse ka meetse a mantshi. Yala peu gore e ome
lefelong la maleba ka gare ga sebjana sa go tswalelela moya bjalo ka
lebotlelo.
Go omisa peu
Peu e kgolo e tsea naako e telele go
oma go feta peu e nnyane. Mokgwa
wa go hlahloba peu ye kgolo (bjalo ka
nawa) ke go leka go loma peu,ge
gosena le mashaledi a meno seo ke
bontsha gore e lokile.
63
oO hlokago omisa peu lefelong la go hloka letsatsi, la
go oma, phefong le moya.
oka nako ya pula le phefo, bea peu godimo ga
sekerine (screen) go thibela tsa go fofa gomme o di
beya godimo ga di racks ka ntlong ya go hutumela,
bjalo ka morala.
oLekeletsa tse dingwe ka gare ga peke ya pampiri
lefelong la goba le phefo.
oBeya bontshi bja peu sekerining goba o di lekeletse
ka lesaka la hessian. O seke wa shomisa peke ya
polasetiki.
Lefelo la go boloka peu
Nako ya go boloka peu gore e ome, go
ithegile ka:
oMohuta wa peu;
oDika tsa peu;le
oBoemo bja lefelo la go polokela
Boemo bja lefelo la go bolokela
Leswiswi
Humana tsela ya go poloka peu lefelong
la leswiswi. Shomisa peke ya pampiri,
polasetiki ye ntsho le jeke ya lebotlelo
gomme o di beye ka gare ga
khaboto(cupboard). O SEKE wa beya
peu godimo ga shelefo ka lebotlelo la go
bontsha.
Monyola
Le ge peu e omile, ge o ka di boloka
lefelong la go thapa, ditlo nwa meetse
goba monyola owe. Seo se laola gore
peu ya gago e ka dula lebaka le
lekakang. Re ka omisa peu kudu moyeng, o seke wa omisa peu ka letsatsi, efela lefelon la
moya morithing. Ge gona le pla le mmuwane o
montshi, go tlo ba boima go omisa peu, kudu peu tse
di kgolo bjalo ka nawa le peas.
Bophelo bja peu bo ya oketsega ga bedi ge go thapa
ga yona go fokotswa ka 1%
Boemo bja leratadima
Bontshi bja dipeu bo ka dula nako ya
go lekana mengwaga e merago goya
go e mehlane (3 5) pele e senyeg.
Go senyega re bolela ka gore, pue
yeo e senyegilego ga e mele. Peu e
ka lebelelega ele e botse, seo se
bolele gore e tla go mela (ga e ka
dula nako e telele dudu e ka na ya se
mele.
Ge peu e lokokilwe lifelong la go fisha ,
la goba le seatsa (letsatsi) goba mo go
nago le monola, peu yeo e lahlegelwa
ke setlogo sa yona ka lebelo.Seo se ka
go paledisha go e bjala ngwaga wo o
latelago . Dipeu dirata lefelo la go oma,
la go hloka seetsa gore etle ekgone go
mela.
64
Peu e phela lebeka le letelele ge go tonya, empa esego
moemong bja lehlwa(freezing). Kgetha lefelo la go thonya
bjalo ka kgauswi le noka, ka fase ga mehlare, ka fase ga
mobu goba ka gare ga sebjana sa letsopa.
Bophelo bja peu bo oketsega ga bedi ge temperatsha ya
lefelo la bobolokelo e fokotswa ka 5°C.
Dikhunkhwane
Ditshupa(weevils), mouta le dipaketheria(bacteria) di fokotsa bophelo bja dipeu.
oTshupa e thoma go oketsega ge monyola o oketsega(10% goba go feta).mae a
tsona a beyelwa ka gare ga peu, ka fase ga letlalo la peu, gomme khunkhwana ya
phaphasa fao.
oMouta wa lefelong la bobolokelo o thoma go oketsega ge monyola o le
godimo kudu(gauswi le 13% goba go feta) gomme pakteri(bacteria) e gola go
thoma ka (20% ya monnyola). Gantshi o kase kgone go lekola palo ya monyola
peun. Fela seo o ka sedirago ke go hlokomela gore peu e dula e omile nako ka
moka.
Dishomiswa tsa go thibela go gola ga dikhunkhwana:
omolora wa go oma :se se thibela monola ka gare ga sebjana gape se thibela le go
gola le koketsego ya tshupa. Tshela ½ kilogram ya molora go 1 kilogram ya peu.
oKalaka:e ka shmiswa ka tsela yag swana lemolora. Kopanya 15 ya malepola a
teye(50grams) le kilogram ye nngwe le ye nngwe ya peu.
oMakhura a go apeya:hlakanya makhura a go apea le peu go thibela kokeletsego ya
tshupa.shomisa fela lelepola letee la makhura go kilogram ye nngwe le ye ngwe ya
peu.
oMatlakala a go omiswa gomme a shilwa a mehlare ya go fapana ya menkgo:tshupa
e tshaba monkgo wa godimo. Leka tse di latelago:
PEREFERE :Thlakantsa 4-6 ya malepola a perefere le kilogram ya peu.
WORMWOOD (MHLONYANE): omisa matlakala gomme o a shile morago o a
hlakantse le peu. Shomisa 4-6 ya lelepola go kilogrameng ya peu.
Sekgopa ka godimo: bjalo ka godom
Dithusi tsa hlago tsa nageng di thusa go feta nosi ya mamapu/todi
(honeybees)
15 June 2011, by Tamera Jones
Bumblebees, nosi ya moshika noshi le dithusi tse
dingwe tsa nagengdi bohlokwa go tshelela dimela tsa
UK bonna go feta ka tsela yeo go bego go naganwa ka
gona,go bolela se nyakishishi.
La goja: nosi ya todi(Honey bee).
Boloka peu ya gago mo go omilego,
ka gare a mapotlelo ao a
hlatswitswego. NGWALA LEINA LA
PEU MO LEBOTLELONG” seo se tlo go
gopotsa gore ke peu efe ngwageng
wo o latelago ga on nyaka go e bjala
65
Go humanwe gore nosi ya mamapo e na le nose-dived ka matla mengwageng ya lehono
gore di dira leteka fela la gothusa go tshelela bonna go phala ke mengwageng ya
bo1980s.pele nosi ya mamapo ebe e thusa go tshelela
bona tekano ya 70% ya UK, ga bjalo go sinyegile kage e
thusa fela kotara(third). Palo yeo eka ba fela 10 goya
go 15 perecente.
La goja : Bumble bee
Sa go makatsa, mengwageng ya go feta ye 20,nageng
ya UKdimela tsa go hloka dikhunkhwana go tshelelwa
bonna di rotogile ka palo go tloga go peresente tse 8 ka
ngwaga wa 1980s goya go peresente tse 20 ka gwaga
wa 2007.Gomme ka nako ye tee, palo(yield) ya dimela
tsa go thusa ke dikhunkhwana, re bala le oil seed rape le
field bean, di rotogetse godimo ka peresente tse 54.
La goja: Hover fly
Seo se bolele gore nosi ya mamapu (todi) e ka se rwale
maikarabelo ele tee,goba gase yona e thusago e le tee.
La goja:nosi ya moshika noshi (Solitary bee)
Bjalo ge eba nosi ya mamapo gae thuse go thlola peu, ke
eng seo se thusago? Ba nyakisisi ba nagana gore
dikhunkhwane the bohlokwa tse dingwe di swanetse goba
di thibela hlokego. Bjwalo ka bumblebees, hoverflies and
solitary bees.
'Dipoelo di bonatsa gore dikhunkhwana tsa leshoka di dira phapano ye kgolo go thuseng ga
dimela go thlola peu ka nageng ya UK go feta ka tsela yeo go be go naganwa nakong ya
morago,' go bolela Tom Breeze wa gotswa University of Reading, moeta-pele wa dinyakisiso
(study).
Mohuta wa nosi ya Bumblebees, hoverflies le red masonke dikonokono tsa nageng tsa go
tshelela dimela, efela gona legotloga go 250 ya dinosi ka nageng ya UK ele tee, ka ge re
naganne gore di tsea karolo kudu go feta ka fao nosi ya mamapo (honeybee) e thusang ka
gona,'go boletse: Breeze.
Lebjalo Breeze le bashomi ka yena ba humane gore nosi ya mamapo gae fane ka thuso ya
Maemo a go swana le ya dinosi tse dingwe. Ba bontsha gore gago nosi ye bohlokwa go feta
ye nngwe. Di hlokega ka moka.
Dinyakisiso di tsweleleditswe keAgriculture, Ecosystems and Environment.
T.D. Breeze, A.P. Bailey, K.G. Balcombe and S.G. Potts, Pollination services in the UK: How
important are honeybees?, Agriculture, Ecosystems & Environment, published online 20
May 2011, doi:10.1016/j.agee.2011.03.020
66
Small scale experimentation plan
1. What is the problem?
Bothata ke eng?
2. What is a solution to this problem?
Tharollo ya bothata bjo ke efe?
3. Why will this solution solve the problem?
Gobaneng ore tharollo e etla šoma?
4. How will I test this solution?
Ke tla leka bjang gore tharollo ye e a šoma?
5. How will I check my results? What will I look
for?
Ke tlo kgonthiša bjang dipoelo/dipheto? Ke
tlaba ke lebeletše eng?
6. How else will I check my results? What will I
measure?
Ke tsela efe engwe e ke tla e šomišago go
kgonthiša dipoelo /dipheto tšaka? Ke tla lekanya
eng?
7. How will I measure the results or outcomes?
Ke tla lekanya dipoelo/dipheto bjang?
8. How will I compare my experiment to my
usual way of farming?
Ke tla bapetša bjang boiteko bjaka le tsela ya ka
ya mehla ya temo?
67